Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Hrobové miesta

Ku dňu 21.11.2011 obec Podbrezová má podľa evidencie hrobových miest celkom 1007 hrobových miest ( pohrebisko Lopej 401 miest, pohrebisko Podbrezová 606 miest), z ktorých je cca 370 hrobov vedených ako neznámych užívateľov hrobových miest.

Nájomné zmluvy na hrobové miesta obec Podbrezová uzatvárala počas roka 2012 a neplatiaci evidenčne známi užívatelia hrobových miest boli vyzvaní na zaplatenie poplatku za staré obdobia 2002-2012 a nasledujúce obdobie 2012-2017 a na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
 

Poplatok za dočasné užívanie hrobového miesta

platia užívatelia ako nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody) poskytované spolu s užívaním hrobového miesta a výška poplatku od júla 2012 je nasledovná:

 • pre dospelého za obdobie desaťročnej ročnej tlecej doby plynúcej od uloženia do hrobu vo výške 7,00 €
 • pre dospelého za obnovu užívacieho práva na obdobie päť rokov vo výške 7,00 €
 • pre dieťa za obdobie desaťročnej tlecej doby plynúcej od uloženia do hrobu vo
  výške 3,50 €
 • pre dieťa za obnovu užívacieho práva na obdobie päť rokov vo výške 3,50 €
 • pre umiestnenie urny na obdobie 5 rokov vo výške 7,00 €
 • Výška nájomného za dvojhrob je vo výške 14,00 €, za trojhrob 17,50 € a za štvorhrob 21,00 €  
  za príslušné obdobie.

V prípade neuhradenia poplatku za hrobové miesto obec vypovie nájomnú zmluvu:

 • známemu nájomcovi hrobového miesta tak, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Obec vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ odovzdá obci, čím sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec v zmysle Občianskeho zákonníka,
 • ak nájomca nie je známy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná doba uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa nájomca môže prihlásiť. Po uplynutí trojročnej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec v zmysle Občianskeho zákonníka.

Informácie

k evidencii hrobových miest a k uzatváraniu nájomných zmlúv Vám podáme na
Obecnom úrade, Sládkovičova 76/6

Ing. Jana Turčanová, kanc. č. 14
tel. č.: 048/617 2814

Informácie ohľadom prevádzkovania pohrebísk nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia, vo VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku - Podbrezová a vo VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku - Lopej

Správkyne domov smútku:

Podbrezová - p. Anna Pančíková

Lopej - Ing. Mária Bullová


Povinnosti nájomcu hrobového miesta

Nájomca hrobového miesta je povinný:

 • dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 • udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
 • písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa ust. § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.

Po uzavretí zmluvy o nájme a zaplatení nájomného môže nájomca s písomným súhlasom     obce upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Obec vydá na tento účel oprávnenej osobe:

 • súhlas na postavenie , rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného kameňa
 • súhlas na postavenie, rekonštrukciu ohrady alebo platne pomníka
 • súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky

Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:

 • vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu obce
 • umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu obce
 • vykonávať kamenárske práce bez písomného oznámenia obci
 • vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska
 • fajčiť na pohrebisku
 • odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených
 • vodiť psov na pohrebisko
 • robiť hluk na pohrebisku
 • neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta
 • vstupovať deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 24.6.2017

meniny má: Ján

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

webygroup

Úvodná stránka