Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Hrobové miesta

Obec Podbrezová eviduje na pohrebisku Podbrezová a pohrebisku Lopej celkom 1307 hrobových miest.

V apríli 2017 bolo zrušených na pohrebisku Lopej - 18 hrobových miest a na pohrebisku Podbrezová – 220 hrobových miest, ktorým plynula trojročná lehota na zánik práva na prepožičané hrobové miesto podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a čl. 8 ods. 2  VZN č. 1/2011 a VZN č.2/2011. Citácia zákona:

„V prípade, že  do troch rokov od zverejnenia na úradnej tabuli a označenia tohto hrobového miesta sa nikto nebude o hrob zaujímať, príslušenstvo hrobu sa bude považovať za opustenú vec a bude s ním naložené podľa platného zákona“.

Hrobové miesta neznámych nájomcov boli označené po dobu troch rokov oznamom priamo na konkrétnom hrobovom mieste ako aj na úradnej tabuli obce a webovom sídle www.podbrezova.sk.

Poplatok za dočasné užívanie hrobového miesta

Počas roka 2017 a následne aj v roku 2018 budú nájomcom zasielané Dodatky k nájomným zmluvám spolu s oznámením o spôsobe úhrade nájomného na obdobie ďalších 10 rokov.

Dodatkom č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Podbrezová č. 1/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku obce Podbrezová /miestna časť Podbrezová/ a k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Podbrezová č. 2/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku obce Podbrezová /miestna časť Lopej/ bola s účinnosťou od 01.01.2017 upravená výška nájomného za hrobové miesto nasledovne:

a) hrobové miesto jednohrob pre dospelého na obdobie 10 rokov vo výške 30,-

b) hrobové miesto pre umiestnenie urny na obdobie 10 rokov vo výške 30,- €,

b) hrobové miesto dvojhrob pre dospelých na obdobie 10 rokov vo výške 50,- €,

c) hrobové miesto trojhrob pre dospelých na obdobie 10 rokov vo výške 70,- €,

d) hrobové miesto štvorhrob pre dospelých na obdobie 10 rokov vo výške 80,- €,

e) hrobové miesto pre dieťa na obdobie 10 rokov vo výške 15,- €.

Poplatky za hrobové miesto sú príjmom rozpočtu obce, ktoré sa ďalej využívajú  počas obdobia 10 rokov na kosenie a údržbu pohrebísk, prevádzku obidvoch domov smútku, opravu oplotenia  a ďalšie výdavky spojené s pohrebiskami.

Informácie

k evidencii hrobových miest a k uzatváraniu nájomných zmlúv Vám podáme na
Obecnom úrade, Sládkovičova 76/6

Ing. Jana Turčanová, kanc. č. 14
tel. č.: 048/617 2814

Informácie ohľadom prevádzkovania pohrebísk nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia, vo VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku - Podbrezová, jeho Dodatku č. 6/2016 a vo VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku - Lopej, jeho Dodatku č. 7/2016.

Správkyne domov smútku:

Podbrezová - p. Anna Pančíková

Lopej - Ing. Mária Bullová

 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 

Nájomca hrobového miesta je povinný:

 • dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 • udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
 • písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa ust. § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.

Po uzavretí zmluvy o nájme a zaplatení nájomného môže nájomca s písomným súhlasom     obce upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Obec vydá na tento účel oprávnenej osobe:

 • súhlas na postavenie , rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného kameňa
 • súhlas na postavenie, rekonštrukciu ohrady alebo platne pomníka
 • súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky

Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:

 • vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu obce
 • umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu obce
 • vykonávať kamenárske práce bez písomného oznámenia obci
 • vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska
 • fajčiť na pohrebisku
 • odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených
 • vodiť psov na pohrebisko
 • robiť hluk na pohrebisku
 • neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta
 • vstupovať deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka