Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika a osvedčovanie

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.


Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz matky a otca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

 

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Brezne sa sobáše konajú prvú a tretiu sobotu v mesiaci v obradnej sieni Mestského úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
 • Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  - rodný list
  - doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  - doklad o štátnom občianstve
  - doklad o pobyte
  - potvrdenie o osobnom stave
  - úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o                   ovdoveného cudzinca
  - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
  - doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

       Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej  
       listiny.
       Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

 

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:

 • Uzatvorenie manželstva medzi občanmi SR: bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v Podbrezovej
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66,- € 
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 165,50 € 
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom: 16,50 € 
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva mimo určenej doby: 16,50 € 

Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade.

 

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu len pre zamestnávateľa Železiarne Podbrezová a.s. Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre iných zamestnávateľov vystaví pohrebná služba.

Potrebné doklady:

 • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: prvý výpis - bez poplatku

 

Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

 • narodenie dieťaťa v cudzine
 • uzatvorenie manželstva v cudzine
 • úmrtie občana v cudzine

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE:
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.

Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.

Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady:

 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list
 • Občiansky preukaz žiadateľa
 • Rodný list žiadateľa
 • Odpis z Knihy narodení

Doba vybavenia: do 3 mesiacov
Poplatok: bez poplatku

 

Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho, úmrtného) listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5,00 €  v hotovosti

 

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady:

 • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 • Právoplatné súdne rozhodnutie
 • Zmena alebo oprava rodného čísla
 • Rôzne opravy

Doba vybavenia: 1 mesiac
Poplatok: Návrat k predchádzajúcemu priezvisku do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia  bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom.

 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz

Doba vybavenia: 1 mesiac
Poplatok: bez poplatku

 

 

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom rozumieme uvítanie detí do života, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na  matričnom úrade v Podbrezovej.

Potrebné doklady:

 • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 

Osvedčenie podpisov mimo úradnej miestnosti

Podľa § 3 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami,  ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, môže sa osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

Matričný úrad v Podbrezovej oznamuje občanom,

že s platnosťou od 1. septembra 2015

osvedčovanie podpisov mimo úradnej miestnosti sa bude vykonávať

v nestránkový deň, t. j. vo štvrtok.

Žiadosti o osvedčovanie je možné nahlásiť na telefónnych číslach:
048/617 1895, 048/617 1964, 0911 907008

Poplatok za osvedčenie podpisu: 3,00 €* /1 podpis.

 

* V zmysle zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. § 4 odst. 3) od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

 • o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského  poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, 
 • o priestupkoch, 
 • o slobodnom prístupe k informáciám.

Podľa Položky 3 v Prílohe zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z., Sadzobník poplatkov, správny orgán môže poplatok  zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

KONTAKT:

Obecný úrad Podbrezová – Matrika

Ing. Lujza Soliarová
tel. č. 048/617 18 95, 048/645 16 26, 0911 907 008
e-mail: lujza.soliarova@podbrezova.sk


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 23.8.2017

meniny má: Filip

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka