Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Podporené projety

Oddychová zóna sídliska Štiavnička

Dňa 29.10.2015 predložila Obec Podbrezová na Slovenskú agentúru životného prostredia žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci Programu obnovy dediny. O dotáciu sme sa uchádzali s projektom „Oddychová zóna sídliska Štiavnička“, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor pre spoločenské vyžitie a stretávanie sa všetkých vekových skupín občanov žijúcich v miestnej časti Štiavnička.

Dňa 04.03.2016 bolo obci Podbrezová doručené Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny 2016. Minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí dotácie na náš projekt vo výške 5.000,-€.

Zmluva o poskytnutí podpory medzi Obcou Podbrezová ako žiadateľom a Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá bola poverená administráciou dotácií,  bola uzatvorená  dňa  13.09.2016.

Na základe získaných finančných prostriedkov a finančnej spoluúčasti obce vo výške 2 711,32 € bol vybudovaný altánok, ktorý realizoval dodávateľ Píla Rosík s.r.o. pod vedením stavbyvedúceho Ing. Martina Štulrajtera a ktorý v týchto dňoch už slúži svojmu účelu.

 

„Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny“.

 

Oddychová zóna sídliska Štiavnička

Oddychová zóna sídliska Štiavnička


 

„Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová“

V rámci ďalšej etapy projektu „Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová“, ktorý bol vypracovaný na základe “Výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality” bola obci poskytnutá dotácia v celkovej výške 4.000 EUR. Cieľom projektu bolo zvýšiť prevenciu kriminality v našej obci. Projekt bol zameraný na inštaláciu kamerového systému, ktorý bude monitorovať priestory multifunkčného ihriska na sídlisku Kolkáreň a priestor pri vstupe do sektoru hostí pred Zelpo Arénou. Uvedený projekt bol schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica - z programu OD60103 – prevencia kriminality – podľa zákona č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 2 zo dňa 15. júna 2015.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.


 

Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová - areál KSC KlásokVytlačiť
 

PODEnviroFond

http://www.podbrezova.sk/revitalizacia-verejneho-priestoru-obce-podbrezova-areal-ksc-klasok-foto-kat/mid/224543/.html

Dňa 14. 05. 2014 bolo obci Podbrezová doručené Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny. Minister životného prostredia rozhodol o poskytnutí dotácie na rok 2014 na náš projekt s názvom  Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová – areál KSC Klások. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 5 000,- EUR.

Na základe zmluvy o poskytnutí podpory zo dňa 09. 07. 2014 začala obec Podbrezová realizovať projekt, ktorého zámerom bolo vytvoriť priestor, ktorý v našej obci chýbal, pre rôzne podujatia – koncerty, divadlo, detské podujatia, atď. Vďaka podporenému projektu sme v areáli KSC vybudovali pódium, našim cieľom je efektívnejšie využiť a oživiť priestory nádvoria, vybudovať miesto pre kultúrno – spoločenské vyžitie.  

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.


 
 

Poďakovanie za poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na podporu výstavby bezbariérového prístupu na most ponad železničnú trať v obci Podbrezová

P O Ď A K O V A N I E

Vážený pán predseda vlády,


      prijmite naše úprimné slová poďakovania za to, že ste našu žiadosť o finančnú podporu výstavby bezbariérového prístupu na most ponad železničnú trať v obci Podbrezová  vybavili kladne a dňa 10. decembra 2013 bolo obci Podbrezová odsúhlasené poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v sume 15.000,- €.


      Vašu pomoc si ceníme o to viac, že poznáme veľmi zložitú ekonomickú situáciu v našom štáte. Obec Podbrezová má svoje špecifické problémy, pretože je situovaná v úzkom údolí rieky Hron. Túto pozíciu jej už pred 173. rokmi predurčila výstavba železiarní a ich ďalšie rekonštrukcie, postupom rokov ich ďalšie rozširovanie  si vyžiadalo výstavbu sídliska nad železničnou traťou.


      Dnes  sídlisko na Kolkárni obýva takmer tisíc dvesto obyvateľov, rodiny s malými deťmi, no  väčšinou starší ľudia, ktorí mali sťažený prístup k lekárom,  do obchodov a do úradov. Výstavbou bezbariérového prístupu na  most sa  aj s Vašou pomocou  život našim občanom a návštevníkom obce uľahčí.


      Aj s ich úprimným poďakovaním Vám, vážený pán premiér, želáme pevné zdravie a veľa úspechov pri Vašom zodpovednom postavení.

 

S úctou

 


         Mgr. Ladislav Kardhordó
                                                                           starosta obce Podbrezová


 

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu

 

  • Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov  mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – v termíne 1.5.2012-30.10.2012 vykonávalo práce 8 uchádzačov o zamestnanie, ktorým ÚPSVR refundoval mzdu vo výške 95 % z celkovej ceny práce (štát 15%, ESF 85%), 5% bolo použitých zo mzdových prostriedkov obce.

 

  • Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

          - v období 1.10.2012-31.03.2013 pre 6 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.4.2012 – 30.9.2012 pre 12 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.10.2011 – 31.3.2012 pre 8 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.4.2011 – 30.9.2011 pre 8 uchádzačov o zamestnanie

 

  • Národný projekt „Absolventská prax“ podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

         - v období 1.3.2012 – 31.8.2012 pre 1 uchádzača o zamestnanie
         - v období 1.9.2012 – 30.11.2012 pre 2 uchádzačov o zamestnanie


 


Úvodná stránka