Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálna pomoc

Dňom 1. marca 2012 nadobudla platnosť a účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Obec Podbrezová schválila ku dňu 1.7.2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb pre občanov obce Podbrezová (nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia).

 

Potrebné tlačivá nájdete v sekcii "Tlačivá a žiadosti"

 

OPATROVATEĽSKÁ  SLUŽBA  v domácnosti klienta
ZARIADENIE PRE SENIOROV

 

 1. Ak ste občan s trvalým pobytom v obci Podbrezová, na Obecnom úrade Podbrezová, u referenta sociálnych vecí, obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“
 2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.
 3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Teda si vyberiete to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.
 4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho (zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
 5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Obecný úrad Podbrezová, referentovi sociálnych vecí alebo zašlete poštou na adresu Obecného úradu Podbrezová, ul. Sládkovičova 77/6, 976 81 Podbrezová.
 6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
 7. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“

  opatrovateľská služba – stupeň odkázanosti II. až VI.
  zariadenie pre seniorov – stupeň odkázanosti IV. až VI.
   
 9. V „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.
 10. Do tejto žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť:

  potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

  doklad o majetkových pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
   
 11. Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.
 12. Všetky písomnosti sa podávajú na Obecnom úrade v Podbrezovej do podateľne, resp. referentovi sociálnych vecí, ktorý po zaevidovaní žiadosti ju postúpi na vybavenie na Spoločný úrad do Brezna.

   

Doba vybavenia: 30 dní
Vybavuje: Spoločný obecný úrad – PhDr. Soňa Ďalaková, kontakt: 0911 913 566

 

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Postup pri vybavení sociálnej služby – umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb sa vybavuje obdobne ako predchádzajúce služby, na tlačive Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby BBSK spolu s prílohami. Pre umiestnenie klienta v zariadení sociálnych služieb je potrebný  stupeň odkázanosti V. až VI.

Doba vybavenia: 60 dní
Vybavuje: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Trieda SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

 

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA


Sociálna služba je poskytovaná osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Za „opatrovanie“ sa považuje peňažný príspevok na opatrovanie priznaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Doba vybavenia: 30 dní
Vybavuje: Obec Podbrezová, referent sociálny
 Spoločný obecný úrad – PhDr. Soňa Ďalaková, kontakt: 0911 913 566

 

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE


Je určený na stravovanie pre občana, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšil dôchodkový vek. Obec Podbrezová  prepláca na základe podanej „Žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie“  v závislosti od výšky dôchodku a posúdenia sociálnej situácie od  10% do 45% z ceny stravnej jednotky poskytovanej dodávateľom stravy. Percentuálnu výšku zo stravnej jednotky  obec oznámi občanovi Rozhodnutím.

Doba vybavenia: 10 - 15 dní
Vybavuje: Obec Podbrezová, referent sociálnych vecí

 

PRÍSPEVOK na kadernícke a pedikérske  služby pre dôchodcov

Strihanie 50% - 4x ročne – t.j. 4x štvrťročne s podmienkou využitia služieb miestnych kaderníctiev a holičstiev.

Masáž chrbta a šije 50% - 2x ročne – t.j. 1x polročne s podmienkou využitia masérskych služieb v  Podbrezovej)

Pedikúra 50% - 4x ročne – 1x štvrťročne s podmienkou využitia pedikúry v Brezne

O príspevok môže požiadať dôchodca nad 60 rokov s trvalým pobytom v obci Podbrezová v pokladni  Obecného úradu v stránkových hodinách, č.dv. 12 alebo č.dv. 1. K preplateniu príspevku je potrebné predložiť pokladničný doklad o úhrade  za službu a vyplnenú žiadosť o poskytnutie príspevku na kadernícke, masérske a pedikérske služby.

Doba vybavenia: na počkanie
Vybavuje:  Obec Podbrezová, referent pokladne, kanc. 12 a 1

 

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI a MIMORIADNA DÁVKA Z ROZPOČTU OBCE

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  a mimoriadnej dávky z rozočtu obce pre občanov obce Podbrezová. Dávky sa poskytujú na základe tlačiva „Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi“ na nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  základného vybavenia domácnosti a „Žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dávky občanom z rozpočtu obce Podbrezová“ na vybavenie detí do školy v prírode, lyžiarsky, plavecký výcvik, úhradu mimoriadnych výdavkov na kúpeľnú liečbu, zdravotné pomôcky pre invalidov, poplatok na umiestnenie občana do zariadenia sociálnych služieb.

Doba vybavenia: 30 dní
Vybavuje: Obec Podbrezová, referent sociálnych vecí

 

PRÍSPEVOK „Úcta k starším“

Obec poskytla v roku 2015  pre občanov  obce Podbrezová starších ako 70 rokov finančný príspevok formou poukážky vo výške cca 8,50 €. Poukážku je možné využiť v Lekárni v Podbrezovej na nákup liekov, liečiv, zdravotníckeho materiálu, alebo ju môže  využiť na úhradu daní a poplatkov na Obecnom úrade v Podbrezovej

Doba využitia poukážky: marec – október príslušného roka
Vybavuje: Obec Podbrezová, referent sociálnych vecí

 

 

Základné  sociálne  poradenstvo  pri riešení  rodinných a sociálnych problémov vyplývajúcich zo životnej situácie starších, zdravotne postihnutých občanov, uchádzačov o zamestnanie a ostatných záujemcov Vám poskytneme na:

Obec Podbrezová - Obecný úrad (kanc. č. 14) 
Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová

Ing. Jana Turčanová – referent organizačný,  sociálny

tel. kontakt: 048/617 2814
e-mail: jana.turcanova@podbrezova.sk
Internet: www.podbrezova.sk


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka