Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Verejný obstarávateľ: Obec Podbrezová

Sídlo: Sládkovičova 76/6, 976 81  Podbrezová

IČO: 00313688

DIČ: 2021169953

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Brezno

Číslo účtu: 2001393001/5600

Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Kardhordó - starosta obce

e-mail: starosta@podbrezova.sk

Telefón: +421 0486171664

Fax: +421 6171664

 

Obec Podbrezová je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaže návrhov, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby.

 


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: Rekonštrukcia vykurovania budovy MŠ na Kolkárni, Podbrezová s vyregulovaním ÚKVytlačiť
 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: Výstavba chodníka, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a priľahlých plôch v obci Podbrezová Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predloženie ponuky - Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a priľahlých plôch v obci Podbrezová - ZRUŠENÉ Vytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky - Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií,  chodníkov a priľahlých plôch v obci Podbrezová
 

ZRUŠENÉ


 
 

Rokovacie konanie so zverejnením - pozvánkaVytlačiť
 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

V zmysle § 44  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ oznamuje, že  ponuka uchádzača SUNIK s.r.o., Chalupkova 102, P.O.BOX 2, 976 81 Podbrezová na podlimitnú zákazku na predmet obstarávania: „Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová – Areál KSC II. etapa“ bola vyhodnotená ako úspešná.

Uchádzač sa stal úspešným na  základe splnenia všetkých požiadaviek stanovených verejným obstarávateľom a pri hodnotení podľa stanoveného kritéria, ktorým bola ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka.

V lehote viazanosti ponúk  bude s uchádzačom, v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi, prerokovaná a podpísaná zmluva o dielo.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk na „Nákup vybavenia pre Zariadenie školského stravovania“Vytlačiť
 

Vyžiadanie súťažných podkladov: lujza.soliarova@podbrezova.sk

048/617 2815

 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že  ponuka uchádzača EUROGASTROP s. r. o., Čergovská 7002/10, 080 01  Prešov na podlimitnú zákazku na predmet obstarávania:„Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová – Areál KSC II. etapa“ bola vyhodnotená ako úspešná. Uchádzač sa stal úspešným na  základe splnenia všetkých požiadaviek stanovených verejným obstarávateľom a pri hodnotení podľa stanoveného kritéria, ktorým bola ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka. V lehote viazanosti ponúk  bude s uchádzačom, v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi, prerokovaná a podpísaná kúpna zmluva.

Výzva na predkladanie ponúk na „Nákup vybavenia pre Zariadenie školského stravovania“ VYZVA - el. smaziaca panvica.pdf VYZVA - el. smaziaca panvica.pdf (121.2 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk na ZŠ Podbrezová, Kokáreň - Rekonštrukcia časti školského dvora - havarijný stavVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na "ZŠ Podbrezová, Kokáreň - Rekonštrukcia časti školského dvora - havarijný stav" vyzva rekostrukyicaskol dvor_20150227_0001.pdf vyzva rekostrukyicaskol dvor_20150227_0001.pdf (140.9 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk na ZŠ Podbrezová - Štiavnička - Plynoinštalácia a pripojovací plynovodVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na "ZŠ Podbrezová - Štiavnička - Plynoinštalácia a pripojovací plynovod" vyzva zs plynoinstal_20150225_0001.pdf vyzva zs plynoinstal_20150225_0001.pdf (182.8 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk na Odstránenie bodovej závady na MK a priľahlých chodníkoch a vyriešenie prechodu pre peších na ul. Sládkovičova v PodbrezovejVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na "Odstránenie bodovej závady na MK a priľahlých chodníkoch a vyriešenie prechodu pre peších na ul. Sládkovičova v Podbrezovej" vyzva odsranenie bodovej zavady na MK_20150225_0001.pdf vyzva odsranenie bodovej zavady na MK_20150225_0001.pdf (146.6 kB)

 
 

Prieskum trhu na Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkovVytlačiť
 

Prieskum trhu na "Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov" prieskum trhu cist prostr_20150217_0001.pdf prieskum trhu cist prostr_20150217_0001.pdf (129.6 kB)

 
 

Prieskum trhu na Nákup ochranného výstroja a ochranných pomôcokVytlačiť
 

Prieskum trhu na "Nákup ochranného výstroja a ochranných pomôcok" prieskum OOPP_20150217_0001.pdf prieskum OOPP_20150217_0001.pdf (130.5 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk na Oprava výtlkov na miestnych komunikáciáchVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na "Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách" vyzva opr vytlkov_20150217_0001.pdf vyzva opr vytlkov_20150217_0001.pdf (134.4 kB)

 
 

VÝZVA na predkladanie ponúk na Spracovanie registratúry Obecného úradu v Podbrezovej v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2206 Z.z.Vytlačiť
 

VÝZVA na predkladanie ponúk na "Spracovanie registratúry Obecného úradu v Podbrezovej" Vyzva registratura_20140331_0001.pdf Vyzva registratura_20140331_0001.pdf (204 kB)

 
 

VÝZVA na predkladanie ponúk na Rekonštrukcia lavice II. etapa - úprava pochôdznej časti mostovky lavice v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2206 Z.z.Vytlačiť
 


OPRAVA VÝZVY zo dňa 31.03.2014: stana 2


 

VÝZVA na predkladanie ponúk na "Rekonštrukcia lavice II. etapa - úprava pochôdznej časti mostovky lavice" Vyzva lavica II etapa_20140331_0001.pdf Vyzva lavica II etapa_20140331_0001.pdf (182.5 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk na Rekonštrukciu lavice III. etapa - prekrytie mosta z trapézových plechov v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk na "Rekonštrukciu lavice III. etapa - prekrytie mosta z trapézových plechov" v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. vyzva Rekonstrukcia lavice III. etapa_20140320_0001.pdf vyzva Rekonstrukcia lavice III. etapa_20140320_0001.pdf (219.3 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk na Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.Vytlačiť
 

 


OPRAVA VÝZVY zo dňa 13.03.2014 v bode:

 • Predmet zákazky
  kód CPV: 45233142-6-Práce na oprave ciest

   

OPRAVA VÝZVY zo dňa 13.03.2014: Výzva na predkladanie ponúk na "Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách" v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. oprava_ vyzva na predkl ponuk oprava vytlkov_20140319_0001.pdf oprava_ vyzva na predkl ponuk oprava vytlkov_20140319_0001.pdf (104.9 kB)
Výzva na predkladanie ponúk na "Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách" v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. vyzva oprava vytlkov na MK_20140313_0001.pdf vyzva oprava vytlkov na MK_20140313_0001.pdf (140.9 kB)

 
 

V Ý Z V A na predkladanie ponúk na „Nákup kancelárskych potrieb“ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. Vytlačiť
 

V Ý Z V A na predkladanie ponúk na „Nákup kancelárskych potrieb“
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.


VÝZVA - Nákup kancelárskych potrieb Zmluva - 2014.pdf VÝZVA - Nákup kancelárskych potrieb Zmluva - 2014.pdf (95.5 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk na Nákup potravín pre školskú jedáleň PodbrezováVytlačiť
 

VÝZVA na predkladanie ponúk na "Nákup potravín pre školskú jedáleň Podbrezová" v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. VÝZVA na predkladanie ponúk na Nákup potravín pre ŠJ Podbrezová.pdf VÝZVA na predkladanie ponúk na Nákup potravín pre ŠJ Podbrezová.pdf (190.5 kB)

 
 

Výzva na predloženie ponuky - Bezpečnostný projekt IS obce PodbrezováVytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky - Bezpečnostný projekt IS obce Podbrezová Obec Podbrezová - Výzva na vypracovanie bezpečnostného projektu.pdf Obec Podbrezová - Výzva na vypracovanie bezpečnostného projektu.pdf (279.9 kB)

 
 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 102, zákona č. 25/2006, neskorších noviel o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou I. - II. štvrťrok 2013 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1.-2. štvrťrok 2013.pdf Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1.-2. štvrťrok 2013.pdf (43 kB)
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2012 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I.štvrťrok 2012..pdf Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I.štvrťrok 2012..pdf (36.4 kB)
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II.štvrťrok 2012..pdf Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II.štvrťrok 2012..pdf (24.7 kB)
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012 súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III.štvrťrok 2012.pdf súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III.štvrťrok 2012.pdf (24.4 kB)
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV.štvrťrok 2012.pdf Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV.štvrťrok 2012.pdf (29.5 kB)
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2011 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2011..pdf Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2011..pdf (40.4 kB)
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.štvrťrok 2011..pdf Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.štvrťrok 2011..pdf (30.9 kB)

 
 

Vyhodnotenie prieskumu trhu - poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO

Obec Podbrezová oznamuje výsledok vyhodnotenia prieskumu trhu - poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO. Úspešný uchádzač Viliam Hláčik - HV, Fučíkova 7, 977 01  Brezno


 

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK podľa § 44 zákona č. 25/2006 Z.z.

Informácia o výsledku obstarávania
Predmet obstarávania podľa
§ 4 zadávanie zákaziek
nad 1000 € 
podľa § 9 ods. 9
Počet ponúk
§ 44
Poradie úspešných
uchádzačov

Názov zákazky:
"Nákup kancelárskych potrieb"

6
 1. TSV Papier - Tibor Varga, Adyho 14, Lučenec
 2. KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok
 3. KRPA Slovakia spol. s r.o., Hrabové 299, Bytča
 4. ADDY SLOVAKIA s.r.o., Clementisova 5, 977 01  Brezno
 5. Anvel Lopej, s.r.o., Družby 325, Podbrezová - Lopej 976 98
 6. PAPERA s. r.o., Čerešňová 17, 974 01  Banská Bystrica

 

Názov zákazky: "Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách"

2
 1. Renovia, Oprava a údržba cestných komunikácií, Lieskovská cesta, 960 01  Zvolen
 2. Bitunova spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen
     

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

PREDPOVEĎ POČASIA

horehronie.sk

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.
Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše merať zrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
o špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;
• obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;
o odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;
o oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

webygroup

Úvodná stránka