Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Civilná ochrana

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ vyplývajúce z plnenia povinností obce podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Zásady správania sa pri živelných pohromách na rok 2019

ŠTÁB CIVILNEJ  OCHRANY 

Pomôcka na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 
v roku  2019

CO.png

na tému :

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI ŽIVELNÝCH POHROMÁCH

  v tejto pomôcke nájdete základné informácie o tom, ako postupovať   pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia živelnými pohromami 

  Povodne a záplavy:


1.jpg 2.jpg
- v prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,
- pokiaľ máte dostatok času:

 • vypnete alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 • vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
 • uzatvorte všetky okná,
 • pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
 • pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • zoberte si nepremokavú obuv a odev,
 • odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • informujte svojich susedov,
 • pripravte evakuáciu zvierat,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.

 

Prietrže mračien, víchrice, silné búrky, intenzívne dažde, krupobitia3.jpg

 • nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • keď nemusíte, nevychádzať z domu, nepúšťať von deti,
 • nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 • zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 • zabezpečiť domáce zvieratá,
 • neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených  veterných plochách,
 • vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
 • nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 • opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
 • zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

  pokiaľ máte dostatok času:

 • vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 • premiestniť hodnotné veci z pivníc a suterénov na vyššie poschodia,
 • uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
 • pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
 • pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • zobrať si nepremokavú obuv a odev,
 • odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 • informovat svojich susedov,
 • pripraviť evakuáciu zvierat,
 • pripraviť si evakuacnú batožinu,
 • dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.
   

Snehové jazyky a záveje

4.jpg5.jpg

 • vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové retaze, vlečné lano, lopata a pod.),                                                                 
 • obmedziť pobyt a pohyb vo vonkajšom prostredí (i s dopravnými prostriedkami),
 • zabezpeciť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón a pod.) pre prípad núdze.


 Zemetrasenia:

 pred zemetrasením:6.jpg

 • pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,  
 • naučiť sa základy prvej pomoci,
 • poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
 • neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
 • dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.


pri zemetrasení:7.jpg

 • pri pobyte v budove ostať dnu,
 • pri pobyte mimo budovy zostať vonku, najviac zranení býva pri   panickom úteku z domov alebo do úkrytov,
 • zachovať rozvahu, pomáhať deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným,
 • v budove rýchlo vyhľadať vhodné miesto, postaviť sa k opornému múru alebo pod dvere, ale nikdy nie k oknu,
 • ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet,
 • nevstupovať do výťahu a na schodište,
 • vonku sa zdržiavať čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov atď.,
 • nezostávať v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadať ochranu pod najbližšou bránou pod portálom,
 • nepoužívať otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a následného požiaru,
 • pri jazde v dopravnom prostriedku okamžite zastaviť na otvorenom priestranstve a nevystupovať počas trvania otrasov.


- po zemetrasení:8.jpg

 • opatrene opustiť budovy a iné objekty narušené otrasmi, pri prechádzaní týmito objektmi hrozí nebezpečie zrútenia jednotlivých častí stavieb,
 • poskytnúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom, dodržiavať zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb,
 • nezdržiavať sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek, kde môže dôjsť k ich rozvodneniu a pretrhnutiu hrádzí,
 • skontrolovať rozvody plynu, vody a elektriny, pri poruche rozvodov uzavrieť ich prívody, otvoriť okná a opustiť budovu, mimoriadnu starostlivosť venovať miestam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku alebo vzniku nebezpečných škodlivín, toxických, biologických, rádioaktívnych, výbušných a iných látok ohrozujúcich životy ľudí a životné prostredie,
 • každý požiar hasiť dostupnými prostriedkami vždy s ohľadom na stav hasených objektov, organizačnými a ďalšími pokynmi, opatreniami zabrániť rozširovaniu požiaru a riadiť sa pokynmi príslušníkov požiarnych útvarov,
 • zabezpečiť trvalý dozor pri používaní otvoreného ohňa, pri opakovaných otrasoch zemského povrchu môže dôjsť v podmienkach poškodených komunikácií a rozvodov plynu k rozsiahlemu požiaru,
 • nepodliehať panike, sledovať správy, pokyny a informácie vysielané v rozhlase, riadiť sa pokynmi,
 • aktívne spolupracovať s orgánmi podieľajúcimi sa na záchranných prácach,
 • nepoužívať zbytočne telefóny mobilných a pevných sietí na vybavovanie osobných záležitostí a prežitých dojmov, vo svojom záujme uvoľniť telefónne spojenie pre urýchlené spojenie záchranárov, zdravotníkov, hasičov, ap.,
 • na pitie používať výhradne vodu prevarenú alebo pochádzajúcu zo zaručene nezávadného zdroja,
 • na núdzové ubytovanie používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou v dostatočnej vzdialenosti od vysokých budov a objektov hroziacich pádom alebo zrútením,
 • na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívať vlastné auto, aby sa predišlo dopravným zápcham a aby komunikácie boli uvoľnené pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných účastníkov záchranných prác,
 • pri pátraní po osobnom majetku v troskách budov sa nevyhnutne podriaďovať rozhodnutiu orgánov riadiacich záchranné práce,
 • v prípade nariadenej evakuácie alebo premiestnenia do iného objektu vziať so sebou pitnú vodu, potraviny, lieky, baterku, prenosný rádiový prijímač, mobilný telefón, dôležité dokumenty a vhodný odev.

Požiare

9.jpg10.jpg

 • ak je to možné, snažte sa uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. 
 • ak budete hasiť požiar vodou, resp. elektricky vodivou látkou, potom bezpodmienečne musíte obytný dom ( byt ) odpojiť od elektrického prúdu
 • ak nie je možné požiar dostupnými prostriedkami uhasiť okamžite opustite budovu.  

 

Nezdržujte sa zbieraním osobných vecí: zoberte zo sebou iba veci, ktoré vám môžu pomôcť pri "úteku" - hasiaci prístroje( ak máte), hrubú tkaninu, sekeru, lano... Ak vám situácia dovolí, informujte ostatné osoby v budove o požiari "HORÍ", alebo iným dohodnutým signálom, hlavne ak nie je ešte spustená požiarna siréna. Zatvárajte za sebou všetky dvere!!! Dvere ale nezamykajte a nevracajte sa späť do budovy. Pri požiari v žiadnom prípade výťah nepoužívajte, môže sa zaseknúť (prestane fungovať elektrický prúd - skrat elektrického vedenia, odpojenie budovy od elektrického prúdu) a vy uviaznete v ňom bez možnosti úniku (záchranné akcie vo výťahových šachtách sú veľmi náročné, nebezpečné a časovo zdĺhavé).

 • vykonajte nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuujte najmä deti a chorých ľudí – využite na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
 • pri evakuácii sa za každých okolností musíte vyhýbať zadymeným priestorom: dym zhoršuje viditeľnosť, a čo je ešte horšie, už po pár vdychov v zadymenom priestore môžete upadnúť do bezvedomia. Oheň a dym sa šíri rýchlo a podmienky v budove sa menia každou sekundou. Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte steny - opora, ktorá umožní rýchlejší a istejší postup vpred.
 • dodržiavajte pokyny pracovníkov hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek. Na výzvu veliteľa zásahu poskytnite osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

 

Varovné signály civilnej ochrany

 

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciu prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov .

 

Varovné signály CO
OHROZENIE VODOU 6 - minútový stály tón sirén Varovanie obyvateľstva pred ničivými účinkami vody.
VŠEOBECNÉ OHROZENIE 2 - minútový kolísavý tón sirén Varovanie pri ohrození, alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
KONIEC OHROZENIA 3 - minútový tón sirén bez opakovania Koniec ohrozenia, alebo koniec trvania následkov mimoriadnej udalosti.

 

 

 

 

 

 

 


Vždy v druhý piatok v mesiaci sa o 12,00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania 2 - minútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva (v zmysle platných vyhlášok).

 

O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač.


Čo urobiť, keď zaznie siréna                                       
(mimo doby pravidelného preskúšavania)

ilustračný obrázok

 

 

Pri pobyte v budove

 • zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný),
 • uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu, vytvoriť izolovaný uzavretý priestor.
 • zapnúť rozhlas, televíziu, sledovať vysielanie,
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko, telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starým osobám,
 • postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj.

 

Pri pobyte mimo budovu
Čo urobiť keď dôjde k úniku nebezpečných chemických látok
Únik nebezpečných chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).

Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom s použitím bojových toxických chemických látok.

 

Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja

 • ak zaznie varovný signál sirény zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru,
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela, na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkaninu a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu, na nezakryté časti tela použite odev,
 • informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál,
 • poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám,
 • uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor,
 • izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi,
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.

 

Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja

 • okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
 • podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
 • ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte podľa hore uvedených pokynov.

 

Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom

 • okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
 • chráňte si dýchacie orgány improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany (mokrou vreckovkou alebo inou tkaninou)
 • podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
 • ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách,
 • pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou použite všetky dostupné prostriedky pre jej odstránenie vodou prípadne dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase,
 • zasiahnutý odev bojovou toxickou chemickou látkou odložte čo najskôr,
 • po opustení priestoru zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu,
 • zamorený odev uložte do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služby,
 • aj v prípade ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy vyhľadajte lekára.

 

Pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru
V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia :

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
 • Uzamknite byt.
 • Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 • Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
 • Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
 • Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 • Vždy zachovávajte rozvahu!

 

VŽDY PLATÍ !!!

 • ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA, SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z OHROZENÉHO PRIESTORU
 • ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA
 • ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOĽTE KOLMO NA SMER VETRA
 • ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLHČENÉHO PRSTA NAD HLAVU

 

Odporúčaná hmotnosť a zloženie evakuačnej batožiny

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny :

 • do 25 kg pre deti
 • do 50 kg pre dospelých

 

Čo vám nemá chýbať v batožine ?

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka, spací vak,
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón), pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

 

Dôležité telefónne čísla

ilustračný obrázok

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

 

Ako volať 112 ?

 • Na linku 112 môžete volať z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónneho automatu. Vytočte čísla 1-1-2 bez predvoľby a počkajte, kým sa na druhej strane linky ozve operátor.
 • Na linku 112 môžete zavolať kedykoľvek v prípade potreby, 24 hodín denne. Volanie je vždy zadarmo, čo znamená že pri telefonovaní z verejného telefónneho automatu nepotrebujete mince ani kartu.

 

Volaním na číslo tiesňového volania 112 sa dovoláte na najbližšie koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

 • vaše meno,
 • číslo, z ktorého voláte,
 • miesto odkiaľ voláte,
 • čo sa stalo a aké sú následky udalosti.

 

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!
Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi!

 

Ďalšie platné čísla tiesňového volania

150 - Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)

155 - Záchranná zdravotná služba  (zasahuje pri ohrození života a zdravia)

158 - Polícia  (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti)

159 - Obecná (v mestách Mestská) polícia (zasahuje pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov pred ohrozením života a zdravia)

 


 
ÚvodÚvodná stránka