Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Civilná ochrana

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ vyplývajúce z plnenia povinností obce podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ vyplývajúce z plnenia povinností obce podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 Informacie_pre_verejnost_ OBCE.pdf (458.8 kB) (458.8 kB)

 

Zásady správania sa pri živelných pohromách na rok 2017

CO.png

PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA

NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

V ROKU 2018

 

OHROZENIE OBYVATEĽSTVA ÚNIKOM  NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

 

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.

Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok). Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

1./ Keď zaznie varovný signál sirény: / 2 – minútový kolísavý tón sirény

Pri pobyte v budove:

 • zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný)
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj,
 • budovu opustite len na pokyn.

 Pri pobyte mimo budovu :

 • zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

2./ ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO PRIESTORU

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v

uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov,
 • lieky a pod.).
 • Uzamknite byt,
 • Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia –
 • pomôžte im.
 • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom
 • ohrození.
 • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 • Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
 • Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
 • Vždy zachovávajte rozvahu!

3./  ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE ÚKRYTOVEJ A EVAKUAČNEJ BATOŽINY

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 - 15 kg

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti a do 50 kg pre dospelých

 

Čo vám nemá chýbať v batožine?

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka, spací vak,
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
 • pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

 • zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
 • objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
 • domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
 • zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

4./ ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH

 • Správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy krytu,
 • neplytvajte vodou a potravinami,
 • udržujte čistotu a poriadok,
 • nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
 • chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
 • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

5./ IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:

 • presune osôb do úkrytov,
 • úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
 • prekonávaní zamoreného priestoru,
 • evakuácii obyvateľstva.

 

Ochrana hlavy

Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

 

Ochrana trupu

Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

 

Ochrana rúk a nôh

Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

 

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

 • celý povrch tela musí byť zakrytý,
 • všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
 • na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

 

VŽDY PLATÍ !!!

a/ Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.

b/ Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.

 

Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra ! ! !

CO

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

 

112

Jednotné číslo tiesňového volania

150

Hasičský a záchranný zbor

155

Zdravotná záchranná služba

0903605537

Stála pohotovosť Odboru krízového riadenia Okresného úradu Brezno


 

Varovné signály civilnej ochrany

 

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciu prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov .

 

Varovné signály CO
OHROZENIE VODOU 6 - minútový stály tón sirén Varovanie obyvateľstva pred ničivými účinkami vody.
VŠEOBECNÉ OHROZENIE 2 - minútový kolísavý tón sirén Varovanie pri ohrození, alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
KONIEC OHROZENIA 3 - minútový tón sirén bez opakovania Koniec ohrozenia, alebo koniec trvania následkov mimoriadnej udalosti.

 

 

 

 

 

 

 


Vždy v druhý piatok v mesiaci sa o 12,00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania 2 - minútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva (v zmysle platných vyhlášok).

 

O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač.


Čo urobiť, keď zaznie siréna                                       
(mimo doby pravidelného preskúšavania)

ilustračný obrázok

 

 

Pri pobyte v budove

 • zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný),
 • uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu, vytvoriť izolovaný uzavretý priestor.
 • zapnúť rozhlas, televíziu, sledovať vysielanie,
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko, telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starým osobám,
 • postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj.

 

Pri pobyte mimo budovu
Čo urobiť keď dôjde k úniku nebezpečných chemických látok
Únik nebezpečných chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).

Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom s použitím bojových toxických chemických látok.

 

Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja

 • ak zaznie varovný signál sirény zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru,
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela, na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkaninu a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu, na nezakryté časti tela použite odev,
 • informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál,
 • poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám,
 • uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor,
 • izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi,
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.

 

Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja

 • okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
 • podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
 • ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte podľa hore uvedených pokynov.

 

Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom

 • okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
 • chráňte si dýchacie orgány improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany (mokrou vreckovkou alebo inou tkaninou)
 • podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
 • ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách,
 • pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou použite všetky dostupné prostriedky pre jej odstránenie vodou prípadne dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase,
 • zasiahnutý odev bojovou toxickou chemickou látkou odložte čo najskôr,
 • po opustení priestoru zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu,
 • zamorený odev uložte do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služby,
 • aj v prípade ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy vyhľadajte lekára.

 

Pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru
V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia :

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
 • Uzamknite byt.
 • Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 • Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
 • Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
 • Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 • Vždy zachovávajte rozvahu!

 

VŽDY PLATÍ !!!

 • ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA, SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z OHROZENÉHO PRIESTORU
 • ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA
 • ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOĽTE KOLMO NA SMER VETRA
 • ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLHČENÉHO PRSTA NAD HLAVU

 

Odporúčaná hmotnosť a zloženie evakuačnej batožiny

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny :

 • do 25 kg pre deti
 • do 50 kg pre dospelých

 

Čo vám nemá chýbať v batožine ?

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka, spací vak,
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón), pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

 

Dôležité telefónne čísla

ilustračný obrázok

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

 

Ako volať 112 ?

 • Na linku 112 môžete volať z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónneho automatu. Vytočte čísla 1-1-2 bez predvoľby a počkajte, kým sa na druhej strane linky ozve operátor.
 • Na linku 112 môžete zavolať kedykoľvek v prípade potreby, 24 hodín denne. Volanie je vždy zadarmo, čo znamená že pri telefonovaní z verejného telefónneho automatu nepotrebujete mince ani kartu.

 

Volaním na číslo tiesňového volania 112 sa dovoláte na najbližšie koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

 • vaše meno,
 • číslo, z ktorého voláte,
 • miesto odkiaľ voláte,
 • čo sa stalo a aké sú následky udalosti.

 

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!
Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi!

 

Ďalšie platné čísla tiesňového volania

150 - Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)

155 - Záchranná zdravotná služba  (zasahuje pri ohrození života a zdravia)

158 - Polícia  (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti)

159 - Obecná (v mestách Mestská) polícia (zasahuje pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov pred ohrozením života a zdravia)

 


 
ÚvodÚvodná stránka