Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Dane a poplatky

 Daň z nehnuteľností - pozemky

Predmetom dane z pozemkov je orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky.

 

Daň z nehnuteľností – stavby

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov, garáže, priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, ostatné stavby.

 

Daň z nehnuteľností – byty

Predmetom dane sú byty a nebytové priestory.
Upozornenie: Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesaica nasledujúceho     po dni schválenia príklepu súdom.

 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Upozornenie: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalednárneho mesiaca nasledujúceho po mesaici, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené  v priestoroch prístupných verejnosti.
Upozornenie: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kelendárneho  mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať  a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru  a sú prevádzkované  v priestoroch prístupných verejnosti. . Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Upozornenie: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 


Priznanie  k dani z nehnuteľností,  k  dani za psa, k dani za predajné automaty,  k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť  k týmto daniam, alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzory dalo  MF SR.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, alebo mu zanikne správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajnéautomaty, k dani za nevýherné hracie prístroje vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vnikne alebo zanikne daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnduteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje


 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia kolotočov, lunaparkov a iných atrakcií, stavebnéh ozariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
Upozornenie:  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Potrebujete: tlačivo „Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti“, ktoré nájdete v sekcii na stiahnutie.
Upozornenie: Platiteľ dane je povinný registrovaťsa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Poplatok

Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku  a pozemku, ktorý nie je evidovaný  v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti   ohlásiť túto skutočnosť.
Potrebujete: tlačivo „Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady “, ktoré nájdete v sekcii Tlačivá a žiadosti, alebo na Obecnom úrade v Podbrezovej – miestnosť č. 13.

 

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v obci Podbrezová nájdete vo VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podbrezová, ktoré nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.

 

Kontakt:

Obecný úrad Podbrezová – Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Lucia Kánová, t. č. 048/617 2816, 048/645 16 07
e-mail.: lucia.kanova@podbrezova.sk


 


Úvodná stránka