Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má
rodinu, rodičova, byt alebo zamestnanie.

Potrebné doklady:

Vlastník bytu (rodinného domu)

 • list vlastníctva bytu (domu), nie starší ako 3 mesiace
 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (rodinného domu):

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Nájomca bytu (domu):

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • súhlas vlastníka s listom vlastníctva bytu/domu (s razítkom z katastra nehnuteľností)

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 

Odhlásenie pobytu

 

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5,- €  (Pri prvom prihlásení občanov na trvalý alebo prechodný pobyt - bez poplatku.)

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. (Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu).

Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 •  List vlastníctva budovy alebo jej časti (s razítkom z katastra nehunteľností)
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • Dohodu o ukončení nájmu

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 

KONTAKT:

 

Obecný úrad Podbrezová - Evidencia obyvateľstva

Ing. Lujza Soliarová
tel. č.: 048/617 1895, 048/645 1626,  0911 907 008
e-mail.: lujza.soliarova@podbrezova.sk

 


 


Úvodná stránka