Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Hrobové miesta

Obec Podbrezová eviduje na pohrebisku Podbrezová a pohrebisku Lopej celkom 1307 hrobových miest.

V apríli 2017 bolo zrušených na pohrebisku Lopej - 18 hrobových miest a na pohrebisku Podbrezová – 220 hrobových miest, ktorým plynula trojročná lehota na zánik práva na prepožičané hrobové miesto podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a čl. 8 ods. 2  VZN č. 1/2011 a VZN č.2/2011. Citácia zákona:

„V prípade, že  do troch rokov od zverejnenia na úradnej tabuli a označenia tohto hrobového miesta sa nikto nebude o hrob zaujímať, príslušenstvo hrobu sa bude považovať za opustenú vec a bude s ním naložené podľa platného zákona“.

Hrobové miesta neznámych nájomcov boli označené po dobu troch rokov oznamom priamo na konkrétnom hrobovom mieste ako aj na úradnej tabuli obce a webovom sídle www.podbrezova.sk.

Poplatok za dočasné užívanie hrobového miesta

Počas roka 2017 a následne aj v roku 2018 budú nájomcom zasielané Dodatky k nájomným zmluvám spolu s oznámením o spôsobe úhrade nájomného na obdobie ďalších 10 rokov.

Dodatkom č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Podbrezová č. 1/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku obce Podbrezová /miestna časť Podbrezová/ a k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Podbrezová č. 2/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku obce Podbrezová /miestna časť Lopej/ bola s účinnosťou od 01.01.2017 upravená výška nájomného za hrobové miesto nasledovne:

a) hrobové miesto jednohrob pre dospelého na obdobie 10 rokov vo výške 30,-

b) hrobové miesto pre umiestnenie urny na obdobie 10 rokov vo výške 30,- €,

b) hrobové miesto dvojhrob pre dospelých na obdobie 10 rokov vo výške 50,- €,

c) hrobové miesto trojhrob pre dospelých na obdobie 10 rokov vo výške 70,- €,

d) hrobové miesto štvorhrob pre dospelých na obdobie 10 rokov vo výške 80,- €,

e) hrobové miesto pre dieťa na obdobie 10 rokov vo výške 15,- €.

Poplatky za hrobové miesto sú príjmom rozpočtu obce, ktoré sa ďalej využívajú  počas obdobia 10 rokov na kosenie a údržbu pohrebísk, prevádzku obidvoch domov smútku, opravu oplotenia  a ďalšie výdavky spojené s pohrebiskami.

Informácie

k evidencii hrobových miest a k uzatváraniu nájomných zmlúv Vám podáme na
Obecnom úrade, Sládkovičova 76/6

Ing. Jana Turčanová, kanc. č. 14
tel. č.: 048/617 2814

Informácie ohľadom prevádzkovania pohrebísk nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia, vo VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku - Podbrezová, jeho Dodatku č. 6/2016 a vo VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku - Lopej, jeho Dodatku č. 7/2016.

Správkyne domov smútku:

Podbrezová - p. Anna Pančíková

Lopej - Ing. Mária Bullová

 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 

Nájomca hrobového miesta je povinný:

 • dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 • udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
 • písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa ust. § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.

Po uzavretí zmluvy o nájme a zaplatení nájomného môže nájomca s písomným súhlasom     obce upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Obec vydá na tento účel oprávnenej osobe:

 • súhlas na postavenie , rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného kameňa
 • súhlas na postavenie, rekonštrukciu ohrady alebo platne pomníka
 • súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky

Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:

 • vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu obce
 • umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu obce
 • vykonávať kamenárske práce bez písomného oznámenia obci
 • vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska
 • fajčiť na pohrebisku
 • odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených
 • vodiť psov na pohrebisko
 • robiť hluk na pohrebisku
 • neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta
 • vstupovať deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby

 


 


Úvodná stránka