Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Komisie pri OZ

Komisia financií, obchodu a podnikania

Predseda:    
Ing. Mária Demianová

Tajomník:  
Mgr. Andrea Valašťanová

Členovia:
Ing. Tomáš Longauer, Bc. Eva Kováčiková, Martina Mitterpachová

Úlohy:

 • príprava rozpočtu obce, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia,
 • prerokovanie závereného účtu obce , rozbor výsledkov hospodárenia, výsledky invetarizácie majetku obce
 • zástupca komisie sa zúčastnuje pri výberových konaniach na dodávku služieb alebo tovarov investičného charakteru
 • posudzuje žiadosti občanov alebo organizácií na čepanie dotácií a grantov z rozpočtu obce
 • prerokovanie návrhov na prijatie úverov,
 • riešenie problematiky vysporiadanie pohľadávok obce vymáhanie, odpustenie, predaj pohľadávok, …
 • príprava návrhov na úpravy výšky daní,poplatkov a cien za poskytované služby,
 • vypracúva stanoviská k žiadostiam občanov a podnikateľov, ktoré sa týkajú prenájmu bytových aj nebytových priestorov vo vlastníctve obce, prerokovanie návrhov v oblasti nájomných zmlúv ( výška nájomného a jeho úprava, trvanie nájmu a pod.)
 • kontrola dodržania zásad hospodárenia, nakladania, správy a efektívneho využívania majetku obce,
 • posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného majetku obce
 • vypracúva stanoviská v oblasti rozvoja obce a spolupráce s podnikateľmi- usmerňovanie podnikateľskej činnosti v obci
 • kontrola a hodnotenie úrovne zásobovania v obci a ďalších služieb- predajný a prevádzkový čas, sortiment , správa trhovísk

 


 

Komisia kultúry, mládeže, vzdelávania a športu

 

Predseda: Anna Gajdošíková

Tajomník:
Ing. Angelika Palková

Členovia:
Iveta Kardhordová, Zuzana Lacková, Mgr. Monika Nagyová

Úlohy:

 • vydávanie mesačníka Podbrezovský Spravodajca
 • vytváranie podmienok pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť,
 • prerokovanie návrhov na zápis do kroniky obce,
 • príprava kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a obecných sviatkov,
 • partnerská spolupráca obcí v Mikroregione
 • ochrana kultúrnych a historických pamiatok
 • vyjadruje sa ku koncepcii škôl alebo školských zariadení
 • vyjadrenia k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovnovzdelávacích služieb poskytovaných v
 • školách alebo školských zariadeniach
 • spolupracuje s riaditeľmi ZŠ a MŠ pri riešení otázok činnosti škôl a školských zariadení,
 • spolupráca s radami školy a Občianskym združením Podbrezovské slniečko a inými záujmovými skupinami a združeniami SCK
 • riešenie aktuálnych problémov, podnetov a návrhov doručených komisii od občanov a organizácií
 • monitoruje a dáva podnety na budovanie, obnovu a efektívne využívanie detských ihrísk, športovísk, oddychových zón
 • pomáha v súčinnosti s mládežníckymi organizáciami rozvíjať a zdokonalovať mimoškolskú činnosť detí a mládeže.

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

 

Predseda:
Mgr. Patrik Piljar

Tajomník:
Ing. Lujza Soliarová

Členovia:
Martin Honko, Ing. Erik Bauza, Mgr. Jozef Buvala

Úlohy:

 • kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území obce,
 • prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,
 • zabezpečuje usporiadateľskú službu pri obecných akciách (jarmok, slávnosť sv. Juraja a pod.)
 • rieši sťažnosti občanov na porušovanie verejného poriadku a spolunažívania občanov
 • upozorňuje príslušné orgány obce na prípady porušovania verejného poriadku v meste a vandalizmus
 • prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
 • prerokovanie stavu v požiarno-bezpečnostnej situácii v obci,
 • problematika domových poriadkov v bytových domoch a ďalšie právne predpisy obce vo vzťahu k verejnému poriadku v obci,
 • problematika gamblerstva a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových drog

 

Komisia stavebná a životného prostredia

 

Predseda:
Ing. Erik Bauza

Tajomníci:
Ján Bystriansky – agenda stavebná
Ing. Igor Peťko – agenda životného prostredia

Členovia:
Jozef Vašš, Ing. Emil Bazela, Ing. Marianna Filipková, Ing. Peter Bella, Vladimír Bánik

Úlohy:

 • koncepčne rieši a dáva odborné stanoviská k investičnej výstavbe v obci so zreteľom na efektívnu zástavbu územia obce,
 • príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,
 • odborne posudzuje a vyjadruje sa k zamýšľaným stavebným zámerom občanov a podnikateľských subjektov v obci,
 • hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev
 • odborne posudzuje a usmerňuje statickú dopravu na území obce,
 • vyjadruje sa k dopravnému značeniu na komunikáciách obce,
 • prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby,
 • zabezpečenie verejnoprospešných služieb, dohliada na čistenie obce, správu a údržbu verejného osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecných cintorínov


Komisia životného prostredia
Má svoje úlohy schválené obecným zastupiteľstvom už dávno a má tieto základné okruhy činnosti:

1. Verejná zeleň
zabezpečuje pôsobnosti obce na úseku správy zelene,
navrhuje plochy na sadbové úpravy,
dohliada na trvalé zabezpečenie kompostovania zelených odpadov z obce + využitie kompostu pri novej výsadbe

2. Odpadové hospodárstvo
kontroluje zabezpečovanie zberu a odvozu domových odpadov,
posudzuje zmluvy a trvale kontroluje ich plnenia
medzi obcou a organizáciou prevádzkujúcou skládku
medzi obcou a organizáciami, ktoré zabezpečujú pre občanov odvoz odpadu,
informatívne kontroluje obdržané faktúry od prevádzkovateľa skládky, resp. organizácie zabezpečujúcej zber a odvoz odpadu,
každoročne posudzuje výšku poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe kalkulácie nákladov,
posudzuje a kontroluje či je dostatočný počet zberných nádob na území obce,
kontroluje dodržiavanie VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom,
navrhuje starostovi obce udelenie pokuty za porušovanie VZN
usmerňuje nakladanie so stavebným odpadom a z odpadom z čistenia a kosenia verejných priestranstiev,
spolupracuje s OcÚ na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

3. Ochrana ovzdušia
kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania,
predkladá návrhy opatrení na nápravu prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené zákonom o ochrane ovzdušia a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,
predkladá návrhy uložiť prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností uložených zákonom vrátane odstavenia malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenia prevádzky.

4. Ochrana vôd
navrhuje obmedziť alebo inak upraviť zásobovanie pitnou vodou, príp. používanie pitnej vody pri jej nedostatku a rozhoduje v sporoch o prednostné určenie pitnej vody z verejných vodovodov podľa vodného zákona,
navrhuje voči tomu, kto poškodí verejnú kanalizáciu alebo verejný vodovod, príp. ohrozí ich prevádzku, vykonať opatrenia na odstránenie nepriaznivého stavu,
vyjadruje sa k návrhom čistiarní odpadových vôd, kanalizácie a vodovodov,
posudzuje stav zásobovania občanov pitnou vodou a stav čistenia splaškových odpadových vôd, vrátane prevádzky ČOV.


 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára a komisia na prešetrovanie sťažností

 

Predseda:
Ing. Pavel Porubský

Členovia:
Anna Gajdošíková, Bc. Eva Kováčiková, Ing. Erik Bauza


Obec Podbrezová má vytvorenú v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

Zloženie komisie musí byť nasledovné:

 • komisia môže byť zložená len z poslancov,
 • komisia musí byť najmenej 3-členná,
 • v komisii musí byť minimálne po jednom zástupcovi z každej politickej strany alebo politického hnutia, resp. z radov nezávislých poslancov , ktoré majú zastúpenie v obecnom zastupiteľstve.

 

Ulohy komisie :

 • prijímať písomné oznámenia od starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 ústavného zákona a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutého funkcionára vysvetlenia,
 • sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 odst.7 až 9),
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • udeľovať výnimky podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
 • kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu.

 
ÚvodÚvodná stránka