Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Kompetencie a poskytované služby

Obec Podbrezová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Podbrezová spravuje:

 • obecný úrad,
 • matriku,
 • obecné knižnice,
 • stavebný úrad,
 • obecné cintoríny a domy smútkov,
 • denné centrá

Obec Podbrezová je zriaďovateľom:

 • Základnej školy  v Podbrezovej
 • Materskej školy v Podbrezovej
 • Materskej školy na Štiavničke
 • Materskej školy v Lopeji.

 

Prehľad kompetencií OcÚ Podbrezová

Prehľad kompetencií OcÚ

 

Kompetencie OcÚ Podbrezová

 

                      Oblasť

 

Agenda

Obecný úrad

 • Tvorba návrhu obecného rozpočtu (miestne dane a poplatky, návrh rozpočtu pre rozpočtovú organizáciu obce, udeľovanie dotácií)
 • Správa majetku obce – predaj a prenájom majetku obce
 • Vydávanie rybárskych lístkov
 • Vydávanie povolenia na zriadenie trhového miesta, správa trhoviska a dohľad nad dodržiavaním trhového poriadku
 • Udeľovanie licencií na prevádzkovanie hazardných hier a výkon dozoru
 • Vybavovanie sťažností a petícií
 • Hospodárska mobilizácia v čase krízy

Matrika a register obyvateľov

 • Evidencia narodenia, sobášov, úmrtí
 • Osvedčovanie podpisov a listín
 • Zmena mena alebo priezviska
 • Prihlásenie na / odhlásenie z trvalého pobytu
 • Prihlásenie na / odhlásenie z prechodného pobytu
 • Oznámenie o skončení trvalého pobytu na území SR
 • Ohlásenie pobytu v zahraničí

Voľby

 • Organizácia volieb do NR SR, voľby prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do samosprávnych krajov, volieb do orgánov samosprávy obcí
 • Určenie volebných obvodov pre voľbu poslancov do obecného / mestského / miestneho zastupiteľstva
 • Organizácia vykonania referenda
 • Určenie volebných okrskov a volebných miestností
 • Vyhradenie miest pre volebné plagáty a nosiče informácií
 • Úschova volebných dokumentov

Územné plánovanie a stavebný poriadok

 • Obstaranie územného plánu obce, územného plánu zóny a územnoplánovacích podkladov
 • Vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia
 • Vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby
 • Nariadenie obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie
 • Vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby
 • Povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác
 • Povoľovanie terénnych úprav
 • Povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení
 • Povoľovanie alebo nariadenie na odstránenie stavieb alebo ich zmien
 • Prerokovanie priestupkov a správnych deliktov, rozhodnutie o pokute
 • Rozhodnutia o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 • Výkon štátneho stavebného dohľadu, nariadenia skúšok stavby, prešetrenie petícií a sťažností

Sociálne služby a sociálno-právna ochrana detí

 

 • Tvorba komunitného plánu sociálnych služieb a podpora komunitného rozvoja
 • Poskytovanie sociálnych služieb podľa potreby: opatrovateľská služba v domácnosti, odľahčovacia služba, príspevok na stravovanie, príspevok na osobné služby, jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky z rozpočtu obce, príspevku „Úcta starším“
 • Poskytuje informácie o možnostiach umiestnenia občanov do sociálnych zariadení
 • Poskytovanie príspevkov neverejným poskytovateľov sociálnych služieb
 • Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu
 • Opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých osôb
 • Poskytuje osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia
 • Poskytuje  informácie osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, náhradným rodičom
 • Poskytuje pomoc dieťaťu v spolupráci s ÚPSVR v naliehavých prípadoch
 • Poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania
 • Rieši problematiku občanov bez domova
 • V spolupráci s ÚPSVR zabezpečuje dotácie na stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

 

Kultúra a šport

 • Zriaďovanie knižníc
 • Organizácia kultúrno-osvetovej činnosti a kultúrno-spoločenských podujatí
 • Poskytovanie dotácií na kultúrno-spoločenské podujatia a športové podujatia
 • Poskytovanie dotácií záujmovým združeniam a športovým klubom

Školstvo

 

 

 • Obec zriaďuje a spravuje:
 • materské školy a základné školy,
 • školské jedálne, školské kluby detí a strediská záujmovej činnosti
 • Výchova a vzdelávane detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí a žiakov s mimoriadnym nadaním
 • Prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia
 • Vedie evidenciu školopovinných detí
 • Prerokováva priestupky na úseku školstva
 • Obec nezriaďuje a nespravuje:
 • Stredné odborné školy
 • Gymnáziá
 • Konzervatóriá
 • Praktické školy
 • Stredné odborné učilištia
 • Vysoké školy a univerzity

 

Doprava

 

 

 

 • Obec buduje a spravuje:
 • miestne a účelové komunikácie (IV. trieda)
 • chodníky, pešie zóny, námestia
 • cyklochodníky
 • Dopravné značenie na komunikáciách, ktoré spravuje

 

 • Obec nemá kompetencie v témach:
 • Diaľnice a rýchlostné cesty (NDS)
 • Cesty I. triedy (Slovenská správa ciest)
 • Cesty II. a III. triedy (VÚC)
 • Regionálna autobusová doprava
 • Železničná doprava
 • Letecká a vodná doprava

Odpadové hospodárstvo

 

 

 

 • Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
 • Zabezpečenie separovaného zberu papiera, plastov, kovov, skla a BRO
 • Oddelený zber elektroodpadu z domácností
 • Zriaďovanie zberného dvoru
 • Monitoring, odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu
 • Nebezpečný odpad
 • Priemyselný odpad

Technická infraštruktúra – voda, energia

 

 

 • Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou
 • Zabezpečenie odvádzania a zneškodňovania odpadovej vody verejnou kanalizáciou alebo vyprázdňovaním žúmp
 • Koncepcia tepelnej energetiky – povolenie výstavby tepelných zariadení
 • Centrálne zásobovanie teplom
 • Distribúcia elektrickej energie
 • Distribúcia plynu
 • Distribúcia tepla

Verejné priestranstvá a ochrana zdravia

 

 

 • Údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene
 • Obmedzenie/ zákaz fajčenia na verejných priestranstvách
 • Monitoring hluku
 • Monitoring kvality vody na kúpanie
 • Zriadenie a prevádzka pohrebísk
 • Nemocnice (ak nie je obec zriaďovateľom)
 • Zdravotnícke zariadenie – poliklinika (ak nie je obec zriaďovateľom)
 • Záchranná  zdravotná služba

Ochrana zdravia a životného prostredia

 

 

 

 • Ochrana pred povodňami
 • Prevencia pred požiarmi
 • Povolenie a monitoring malých zdrojov znečistenia ovzdušia
 • Vymedzenie zóny s obmedzením mobilných zdrojov znečistenia
 • Povolenie výrubu zelene a náhradnej výsadby
 • Národné parky
 • CHKO – chránené krajinné oblasti
 • Prírodné rezervácie
 • Prírodné pamiatky
 • Chránené vtáčie územie
 • Chránené krajinné prvky

Bytová politika

 

 • Program rozvoja bývania a Programy obnovy bytového fondu (výstavba a rekonštrukcia obecných nájomných domov)
 • Prideľovanie voľných obecných nájomných bytov žiadateľom
 • Poskytovanie informácií o možnostiach podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
 • Prijímanie žiadostí o podporu zo ŠFRB a ďalšia administrácia

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka