Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Materské školy

Zápis detí do materskej školy

Materská škola Kolkáreň 34/41, 976 81 Podbrezová

      Materská škola Dolná 484/1,976 98 Lopej 

    Materská škola Štiavnička 203/32 ,976 81 Podbrezová

vyhlasujú v zmysle § 3 ods.2 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.     

MŠ

Podmienky prijatia:

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je možné vyzdvihnúť si v materskej škole od 30.04.2019 do 15.05.2019.

Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť je potrebné odovzdať v MŠ osobne, písomne poštou prípadne elektronicky.

V zmysle uvedenej vyhlášky sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku a deti s odloženou školskou dochádzkou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

O prijatí (neprijatí) dieťaťa podľa  § 5 ods. 13 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods.4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, rozhodne riaditeľka školy do  30. mája 2019.


 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

  1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktorý riaditeľovi školy odovzdal písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na 10,-€ mesačne na jedno dieťa.
 

  1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ a MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnení v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

  1. Zriaďovateľ rozhodne, že príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo iných rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom ( zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára alebo čestné prehlásenie o rodinných dôvodoch),
  2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
  3. ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Materské školy

Materská škola Kolkáreň Podbrezová

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk:
slovenský

Zriaďovateľ:
Obec Podbrezová

Riaditeľka:
Zuzana Bérešová

Kontakt:
E-mail: zuzana.beresova@podbrezova.sk

Telefón: 0911 229 964

Adresa:

Kolkáreň 34/41, 976 81  Podbrezová

 

Materská škola Štiavnička

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk:
slovenský

Zriaďovateľ:
Obec Podbrezová

Riaditeľka:
Melánia Ridzoňová

Kontakt:
E-mail: 

Telefón: 0911 333 864

Adresa:

Štiavička 203/32, 976 81  Podbrezová

 

Materská škola Lopej

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk:
slovenský

Zriaďovateľ:
Obec Podbrezová

Riaditeľka:
Mgr. Jana Krbylová (dlhodobá PN) - zastupuje Eva Paihofnerová

Kontakt:
E-mail: jana.krbylova@podbrezova.sk

Telefón: 0902 709 125

Adresa:

Dolná 484/1, 976 98 Lopej

 

Informácie o MŠ v Lopeji na Facebooku ...

Viac informácií o MŠ Lopej


 
ÚvodÚvodná stránka