Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

MŠ Štiavnička

Štátna materská škola.

Vyučovací jazyk: slovenský
Zriaďovateľ: Obec Podbrezová
Riaditeľka: Melánia Ridzoňová
E-mail: katarina.benkova@podbrezova.sk
Telefón: 0911 333 864
Adresa: Štiavička 203/32, 976 81  Podbrezová


 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Zápis do MŠ.pdf(243.7 kB)Zápis do MŠ

Materská škola Štiavnička 203/32, 976 81 Podbrezová

Charakteristika materskej školy.

Materská škola Podbrezová Štiavnička je – 2 triedna materská  škola. Poskytuje predprimárnu výchovu a vzdelávanie deťom predškolského veku, deťom s OŠPD, nadaným deťom, deťom so ŠVVP, deťom so sociálne  znevýhodneného prostredia. Od 1. 9. 2008 nadobudnutím zákona č. 245/2008 Z.z O výchove a vzdelávaní  v znení neskorších prepisov sa stala materská škola prvým článkom školskej sústavy. Podľa § 28 ods. 1 materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej , morálnej , estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti detí, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.  Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými  osobitosťami detí. Rešpektuje zásady humanizácie a demokratizácie. V záujme aktívnej ochrany detí sú pedagogickí zamestnanci  povinní zabezpečiť dodržiavanie deklarácie práv Dieťaťa a Dohovoru o právach  dieťaťa v školách a školských zariadeniach.  Predprimárna  výchova a vzdelávanie  sa v MŠ uskutočňuje od 1. 9. 2009 podľa  ŠKVP „Štvorlístok „, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím  programom.

Materskú školu navštevujú deti spravidla 3 roky. Podľa požiadaviek rodičov uplatňujeme všetky formy výchovy vzdelávania tak s celodennou ako aj  poldennou dochádzkou.  

 Pre skvalitnenie edukačného procesu má materská škola vypracované projekty

 • -    Využívanie prvkov zážitkového učenia
 •  -    Rozvíjanie tvorivosti detí predškolského veku  prostredníctvom  Lego -   dacta
 •  -    Krok za krokom
 •  -    Lego dacta
 • -     Zelená škola

MŠ je zapojená aj do projektov Digi škola, AMV

V našom školskom vzdelávacom programe realizujeme programy podpory  a výchovy k zdraviu a  zdravému životnému štýlu,  ako aj  enviromentálne projekty .  Od 01.09.2017 sa naša materská škola zapojila do  projektu  Dentaalarm a zapojila sa aj do projektu UNICEF Škola priateľská k deťom.  Materská škola  sídli  v samostatnej budove v centre staršej sídliskovej zástavby. Kapacita materskej školy je daná orgánom štátneho zdravotného  dozoru .Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 527/2007Z. z o podrobnostiach o požiadavkách  na zariadenie pre deti a mládež je maximálna  kapacita zariadenia   materskej  školy  34 detí. Súčasťou každej triedy je  herňa,   samostatná umyvárka , WC, samostatná spálňa  ,  šatňa ,sklady hračiek  a pomôcok. Na prvom podlaží   sa nachádza výdajňa jedál, kancelária  riaditeľky materskej školy.   Sušiareň a  oddychová miestnosť pre nepedag. zam. Strava je dovážená zo ŠJ pri MŠ Podbrezová  autom špeciálne nato určeným. Súčasťou materských škôl  je  školská  záhrada  vybavená dostatočným moderným   vybavením , ktoré spĺňa  predpísané hygienické a bezpečnostné  ako aj pieskoviskom , ktorého činnosť je upravená prevádzkovým poriadkom.


 

Správa výchovy

Správa výchovy 2016 -17-1.pdf(316.2 kB)Správa výchovy

Časový plán akcii : školský rok 2017/2018

Obsah celok

 

                   Názov akcie

Od mamičky do školičky

IX.

Vitajte v našej škôlke – triedne stretnutia s rodičmi

Oboznámenie rodičov zo životom v MŠ

Farebná jeseň

X.

Ovocníčkovia

- deň zameraný na zdravie a zdravý život.

 

 

Mesiac úcty k starším – návšteva Klubu seniorov

 

 

Starý otec, stará mať pod sa so mnou poihrať – triedne besiedky s detí so  starými rodičmi

 

 

Tvorivé dielne pre deti a uč. 1. ročníka ZŠ

Jeseň pani bohatá

Čo robí zo mňa človeka

 

XI.

Kukurička hrášok fazuľka .....

- deň zameraný na zdravie a zdravý život.

 

 

Deň materskej školy –

 

 

Ako bolo kedysi .... návšteva múzea ŽPP poznávanie práce

 

 

 

Moje zdravé zúbky – projekt Dentaalaram

Zimné tajomstvá a detské priania

 

XII

Vitaj v našej škôlke Milý Mikuláš .- veselé dopoludnie s Mikulášom

 

 

Pečenie medovníkov-

 

 

Vianočné besiedky s rodičmi

 

 

Koledu vám nesieme  - vystúpenie detí MŠ

pre dôchodcov v, Klube seniorov

 

 

V zdravom tele zdravý duch.....

- deň zameraný na pohyb , zdravie a zdravý život.

Pod snehovou perinou

I.

Sánkovanie, kĺzanie na školskom dvore

Fašiangy Turíce

II.

Fašiangy Turíce – triedne besiedky, karneval

A zrazu tu všetko žije a svet ako z rozprávky je ...

 

III.

Mesiac knihy – návšteva obecnej knižnice

 

 

Škol.kolá v speve slov. ľud. piesní - Brezn. Zlatý slávik

 

 

Veselá Veľká noc – zhotovenie kútika ľudových tradícii

 

Dotkni sa zeme

IV.

Brezniansky zlatý slávik – okresná prehliadka v speve ľudových piesní

 

 

Spoznávame našu školu  návšteva žiakov 1. ročníka ZŠ       

 

 

Deň narcisov – zapojenie sa do zbierky

 

 

 

Deň Zeme – výlet do blízkeho okolia spojený s otváraním studničiek, čistenie okolia

 

 

Deň polície – oboznamovanie sa s prácou PZ, bezpečnosť na ceste

 

 

Predplavecký výcvik

Tu som doma tu žijem

V.

Detská športová olympiáda

 

 

Deň matiek - triedne besiedky

 

 

Deň matiek v klube seniorov

 

 

Detské Chalupkovo

 

 

Deň mlieka – ochutnávka rôznych mlieč. výrobkov

 

 

Návšteva OÚ

Letné radovánky

 I.

Deň detí  – hry detí , Sférické kino - Vesmír

 

 

Poď sa so mnou ocko hrať – Deň otcov

 

 

Cesta za pokladom – triedne výlety detí

 

 

Školácka pasovačka – rozlúčka s predškolákmi

 


 

MATERSKÁ ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

Naša materská škola sa v školskom roku 2017/2018 zapája do projektu:

Unicef

MATERSKÁ ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM    

Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v materskej škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.  Jednotlivé kritériá programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby naša škola nebola stále priateľskejšia len k deťom, ale aj k rodičom, celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Naším cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4

 


 

Naše deti z MŠ Štiavnička, Podbrezová na Celoslovenskej odbornej konferencii ,,Deti a umenie“ konanej v Brezne.

 CITÁT:

,,Ak človek robí niečo pre druhých, ak sa to stane viac- menej návykom, ktorý si ani neuvedomuje, potom sa všetky dobré sily vesmíru spoja za ním a za všetkým, do čoho sa pustí“.  (Bruce Barton, 1927)

Deti z MŠ Štiavnička, Podbrezová zožali  úspech na  Celoslovenskej odbornej konferencií pod názvom DETI a UMENIE, ktorá sa konala v Brezne v Mestskom dome kultúry dňa 9.10.2015.

Konferenciu organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu s celoslovenským pôsobením.

Naši škôlkári spolu s deťmi zo ZUŠ vo Valaskej  vystúpili s programom – ukážkou  magickej zimy z pripravovaného DVD  ,,Slniečko sa kotúľa“. (viď obrázky)

Deti tancovali, spievali a spontánne vyjadrovali svoje pocity, emócie a reč tela. Prirodzenosť symbolizovala ich vystúpenie.

Do programu sa zapojila aj MŠ Hradby so svojimi múzami. Po skončení úvodného programu sa začala konferencia.

Hostia:

 • Primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš Ábel, PhD.
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
 • Štátna školská inšpekcia Bratislava PaedDr. Ilona Uvačková

Na konferencii odzneli referáty:

 • Sú básne, piesne, tance a divadielka pre deti predškolského veku dôležité?
 • Výtvarná výchova v MŠ.
 • Princíp hry v procese tvorby v predprimárnom vzdelávaní.
 • Potrebuje dieťa hudbu?
 • Koncepčné zámery a zmeny v Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy.

A tvorivé, inšpiratívne dielne (z tvorby našich pedagogických kolegýň):     

 • Hračky, pomôcky, šperky vlastnej výroby. Lepený patchwork, maľovanie na sklo,
 • Šikovné pršteky, tvorba medovníkov, orgiami a kirigami, enkaustika,
 • Ukážky víťazov Detského Chalupkovho Brezna.

  Ciele konferencie:

 • Poukázať na nezastupiteľné miesto umenia v MŠ.
 • Priblížiť dôležitosť rozvíjania emocionálnej inteligencie detí predškolského veku.
 • Inšpirovať učiteľov predprimárneho vzdelávania k tvorivým aktivitám umeleckého zamerania.
 • Poukázať na možnosť využitia tvorivej dramatiky, výtvarného, hudobného a literárneho umenia v predprimárnom vzdelávaní.

CITÁT:

,,Hrajúce sa deti sú živým stelesnením radosti“. (Hebbel)

,,Každé dieťa je v istom zmysle géniom a každý génius v istom zmysle dieťaťom“. (Schopenhauer)

                                                       

                                                                     Tatiana Vilhanová

 

Deti a umenieDeti a umenie


 

Vianočná tržnica

K príjemnej predvianočnej atmosfére na Vianočnej tržnici prispela svojím vystúpením Pani zima (pani učiteľka Tánička), Anjelik (pani učiteľka Evka) a  snehové vločky ( Tomáško, Peťka, Lukáško, Kristiánko, Sofinka, Nelka, Leuška, Natalka, Leuško) z našej materskej školy.

foto

Foto


 

Vianoce 2015

Dňa 17.12.2015 sa uskutočnila v našej materskej škole Vianočná besiedka spojená s bábkovým predstavením pána Haruštiaka „Ako sa Micka a Havko chystali na Vianoce“.

V úvode besiedky  vystúpili deti so svojimi  vianočnými pesničkami, básničkami a koledami a potešili rodičov aj  milým  darčekom. Potom sme si spolu všetci pozreli divadelné predstavenie profesionálneho divadla z Banskej Bystrice  rozprávku o psíčkovi a mačičke.

Po skončení rozprávky  si všetky deti našli pod vianočným stromčekom malé prekvapenie.

divadielko

divadielko


 

Karneval, karneval do tanca nás všetkých zval

  

          Veru bola to u nás, v našej škôlke na Štiavničke  poriadna tancovačka. Veď taký fašiangový čas máme len raz v roku a ten si treba poriadne užiť. Len čo sa spomenul karneval, deti v škôlke začali ožívať, veseliť sa. Zo všetkých strán bolo počuť, akú masku doma ocko a mamička chystajú, čím budú ich ratolesti. V škôlke vládla celý týždeň fašiangová nálada. Bol čas príprav. Deti spoznali tradíciu fašiangov, osláv a karnevalov, spolu s učiteľkami aj rodičmi si vyrábali farebné škrabošky, masky a šantivých šašov, ktoré zdobili priestory materskej školy.

            Karnevalový deň začal nevšedne. Hneď ráno prichádzali do tried princezné, piráti, policajti, zvieratká, spidermani, kuchári, čarodejnice, kovboji, vily, kde ich vítala pani učiteľka Lienka, tiež Zimná kráľovná, pani Noc a Kráľovič.

Keď sme sa všetci zišli KARNEVAL mohol začať, ako inak, tradične piesňou „Fašiangy, Turíce“. Deti sa v krásnych  nápaditých maskách, zahrali rôzne žartovné hry. Vládla pravá karnevalová nálada. Nechýbali ani chutné pampúšiky z dielne pani kuchárok MŠ a tiež koláčiky od mamičky E. Kováčikovej.

            Najviac sa však deti tešili na odmeny, ktoré dostali za súťaže a krásnu masku. Smutný neodišiel nikto, všetci dostali sladkosti a peknú odmenu, veď všetci boli najkrajší.

karneval

klobucik

 

 

 


 

Rozprávka na ľade JANKO A MARIENKA
(10.3.2016)

     

               Dňa 10.03. 2016  sa deti z našej materskej školy vybrali do Brezna, kde  si spolu s ostatnými deťmi materských a základných škôl mesta na zimnom štadióne - Aréne Brezno pozreli rozprávku „JANKO A MARIENKA.“  Klasická rozprávka bola spracovaná úplne netradične na ľade s prvkami klasického, ale i  súčasného života.   Zlá ježibaba  na záver vypila čarovný nápoj, ktorý ju premenil na láskavú bytosť, aby dobo zvíťazilo nad zlom ..... 

 

Janko a MarienkaJanko   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Marienka


 

Materská škola Štiavnička sa 25. 2. 2014 premenila na rozprávkovú modrú krajinu Šmolkov...

Nielen mediálnym svetom filmov a 3D rozprávok dominujú malé modré nápadité postavičky.          
3 Šmoulinky v zastúpení pani učiteľkami Táničkou Vilhanovou, Blankou Oravcovou a Evkou Balogovou premenili dňa 25. 02. 2014 škôlku Štiavnička na modrastú planétu. Pripravili pre deti a rodičov Karneval, ktorého program a súťaže boli tématicky ladené práve s touto rozprávkou. Pútavý príbeh pani učiteľky ich vniesol do myšlienok nielen o Gargamelovi, ktorý pri úteku cez okno zanechal svoje stopy v triede.  Deti si zachytali rybičky na udici, tancovali okolo farebných kvetín, vytešovali sa zo sladkej torty, ktorú spolu s p. uč. Táničkou zodpovedne pripravovali už deň vopred.
Rozprávkový svet doplnili detské masky od výmyslu sveta, od škriatkov, princezien, pirátov, šašov, lienok, tigríkov, psíkov, medvedíkov. Aj to je znakom toho, že tajuplné detstvo ukrýva v sebe mnoho zaujímavého, čo je možné zažiť v materskej škôlke nielen počas takýchto podujatí ale aj každodenných dní plných prekvapení a hier.
Rodičia detí by sme sa chceli pri tejto príležitosti pani učiteľkám pod vedením pani riaditeľky Katky Benkovej  poďakovať za ich obetavú prácu s deťmi, ktorá si vyžaduje mnoho úsilia, a to nielen v odovzdávaní základných zručností, vedomostí, ale aj v snahe udržať fašiangové tradície rozprávkovou formou  u takých maličkých detí, ako sú práve tie naše...

KarnevalKarneval


 

Cesta za rozprávkou 8. 11. 2013

8. novembra 2013 sme vycestovali  do Banskej Bystrice, aby sme si pozreli v bábkovom divadle
Na rázcestí rozprávku „O psíčkovi a mačičke“.

 

Návšteva divadla v BBNávšteva divadla v BB


 

Mesiac úcty k starším 29. 10. 2013

Dňa 29.10.2013 sme privítali v našej materskej škole starké, babky i dedkov, aby sme im poďakovali za ich  celoživotnú prácu, starostlivosť, obetavosť a lásku ktorú preukazovali najskôr  svojim deťom a teraz aj svojim vnúčatám a pravnúčatám. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším  sme ich v našej materskej škole  pozdravili kultúrnym vystúpením, pohostili zeleninovými pomazánkami a obdarovali malým darčekom.

 

Mesiac úcty k staršímMesiac úcty k starším


 

Šarkaniáda 3. 10. 2013

Celá naša materská škola za pekného jesenného počasia  vypustila k oblakom  šarkany  ....

 

Šarkaniáda

Šarkaniáda


 
ÚvodÚvodná stránka