Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Podporené projekty

Detské ihrisko Štiavnička

Nové detské ihrisko na Štiavničke slúži verejnosti

Dňa 10.04.2019 bolo dané do užívania nové detské ihrisko na sídlisku Štiavnička. Nachádza sa na parcele č. KN-C 1592/46, medzi obytnými domami č. 570,571 a 572. Nahradilo staré detské ihrisko, ktoré už nevyhovovalo súčasným prísnym bezpečnostným normám. Na novom detskom ihrisku sa okrem pôvodného pieskoviska a pružinového hojdacieho koníka nachádzajú nové hracie prvky a to: hracia zostava vežičiek a šmýkačiek, vahadlová hojdačka pre 2 deti, hojdačka – hniezdo, nerezový kolotoč. Všetky prvky sú certifikované podľa STN EN 1176. Pod prvkami, ktoré si to vyžadujú, sa nachádza dopadová plocha – gumová dlažba. Jednotlivé prvky dodal slovenský výrobca značkových detských ihrísk firma Playsystem s.r.o. z Košíc, ktorá zároveň zabezpečila ich odbornú montáž. Úprava terénu a osadenie dvoch nových lavičiek boli vykonané zamestnancami Úseku údržby a služieb Obecného úradu.

Výška finančných prostriedkov vynaložených na výstavbu detského ihriska predstavuje sumu 12 810,96 €. Časť finančných prostriedkov obec získala na základe zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR. Po splnení všetkých podmienok, na základe zmluvy o poskytnutí dotácie Úrad vlády SR poskytol na výstavbu detského ihriska dotáciu vo výške 9000,-€  s podmienkou spolufinancovania obce vo výške 525,-€. Okrem uvedeného spolufinancovania obec vyčlenila na výstavbu ďalšie vlastné zdroje vo výške 3 285,96 €.

Zámer projektu vybudovať detské ihrisko, ktoré bude spĺňať súčasné bezpečnostné, ekologické i estetické parametre, bol splnený. Na sídlisku Štiavnička vznikol priestor pre aktívne trávenie voľného času a pohybové aktivity detí vo vekovom rozpätí 2 – 14 rokov, v závislosti od konkrétneho hracieho prvku. Areál ihriska bude verejnosti prístupný nepretržite.  Jeho správa a údržba bude v réžii obce. Zabezpečiť ochranu ihriska pred poškodením a dozor nad hrou detí nie je jednoduché. Udalosti predchádzajúcich dní nás presvedčili o tom, že nie všetci sme natoľko zodpovední a disciplinovaní, aby sme chránili verejný majetok. Zabúdame, že deti preberajú vzory správania zo svojho najbližšieho prostredia. Preto vyzývame všetkých používateľov detského ihriska, rodičov a ostatnú verejnosť, aby dodržiavali prevádzkový poriadok zverejnený  na informačnej tabuli v priestore ihriska a boli naším deťom dobrým príkladom.

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018“

DI DI DI DI DI DI


 

Efektívny vzdelávaci proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej Podbrezová

ZS Podbrezova.jpg


 

Granty prispeli k modernizácii knižničného pracoviska

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podbrezová na roky 2015 – 2024 stanovil v oblasti kultúry okrem iných cieľov aj cieľ rozšírenia a modernizácie priestorov pre potreby obecných knižníc a modernizáciu vybavenia obecných knižníc. Na dosiahnutie tohto cieľa obec vypracovala projekty „Komunitné stretávky pod strechou“ a „Poďme čítať pod lipou“.S podporou Nadácie Veolia Slovensko, ktorá poskytla obci peňažný dar vo výške 300,-€, ako aj vyčlenením finančných prostriedkov z  rozpočtu obce vo výške 2181,57,€ mohol byť úspešne zrealizovaný projekt „Komunitné stretávky pod strechou“, výsledkom ktorého  je zrekonštruovaná knižničná miestnosť v budove Alhambra na sídlisku Štiavnička. Havarijný stav týchto priestorov je minulosťou. Oprava stien, ich vymaľovanie, položenie podlahy, nové vertikálne žalúzie sa stali základom zvýšenia používateľského komfortu pre návštevníkov knižnice. Celková estetizácia priestoru bola zavŕšená kúpou nového interiérového vybavenia a to vďaka dotácie z  Fondu na podporu umenia, ktorý podporil náš projekt „Poďme čítať pod lipou“ sumou vo výške 1500,-€ , pričom obec sa na finančnom zabezpečení projektu podieľala povinným 5%-ným spolufinancovaním. Pre návštevníkov knižnice bol vytvorený komunitný kútik so stolíkmi, kreslami a detským mobiliárom. Detičky majú k dispozícii úložné skrinky a pojazdné boxy. Zlepšilo sa pracovné prostredie pre pracovníčku knižnice zakúpením nového pracovného stola a  pracovnej stoličky i knižničných schodíkov. Návštevníci knižnice budú môcť využiť služby kopírovacieho a skenovacieho stroja. Knižničný priestor bol dotvorený ostatným interiérovým príslušenstvom (vešiak, odpadkový kôš, stojan na noviny a časopisy, nástenka). Zámerom realizátorov je v najbližších dňoch vymeniť ešte staré nevyhovujúce knižničné regály za nové, bezpečnejšie. Obec na tento účel vyčlenila zo svojho rozpočtu financie vo výške 550,-€. Zámerom spomenutých projektov bolo spropagovať služby knižnice v miestnej časti Štiavnička nielen ako miesta požičiavania kníh, ale aj  ako komunitného centra. Popri  altánku, ktorý je využívaný občanmi  pre aktivity vo vonkajšom prostredí, knižnica sa môže stať ďalším miestom stretávania sa ľudí všetkých vekových skupín. Prvými milými návštevníkmi v opravených a vynovených priestoroch sa stali detičky z MŠ Štiavnička spolu  s  p. riaditeľkou Melániou Ridzoňovou a p. učiteľkou Bc. Blankou Oravcovou. Sprevádzal ich múdry ježko, ktorý spolu s nimi nahliadal do detských knižiek a vyčarúval všetkým prítomným úsmev na tvári. Po výmene knižničných regálov sa dvere knižnice opätovne otvoria pre všetkých záujemcov o knižničné služby. Ostáva veriť, že realizácia projektov prispeje nielen k prehĺbeniu vzťahu detí i dospelých ku knihám, k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, ale aj k organizovaniu ďalších spoločenských podujatí pre obyvateľov a návštevníkov tejto miestnej časti našej obce. Prioritou do budúcna je zmodernizovať prostredie knižničných priestorov aj na Kolkárni a v Lopeji. Zároveň je žiaduce obmeniť existujúci knižničný fond a rozšíriť ho o ponuku  nových  titulov z krásnej i odbornej literatúry pre deti, mládež i dospelých.

Projekt „Poďme čítať pod lipou“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
FNPU

Projekt „Komunitné stretávky pod strechou“ finančne podporila Nadácia Veolia Slovensko.
veolia.jpg

Pred realizáciou:
pred  pred

Po realizácii:
po  po


 

Monitorovací kamerový systém v obci

Vychádzajúc z potreby skvalitnenia komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj obecného majetku, bol v roku 2016 za účelom rozšírenia kamerového systému v obci vypracovaný projekt, zameraný na oblasť situačnej prevencie.

Na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme 15.01.2016 podali žiadosť o dotáciu na uvedený projekt. Žiadosť bola úspešná a projekt bol v roku 2017 podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 4.000,- €. S pomocou takto získaných finančných prostriedkov a za finančnej spoluúčasti obce vo výške 1.000,- € bol projekt zrealizovaný. Dodávateľ Silli Alarm s.r.o. dodal potrebné zariadenie a nainštaloval nový kamerový systém v dvoch lokalitách. Jedna kamera bola umiestnená na stĺp verejného osvetlenia a monitoruje prístup na autobusovú stanicu, druhá kamera sa nachádza na budove „Alhambra“ na sídlisku Štiavnička a sníma priestor oddychovej zóny – altánok a jeho bezprostredné okolie.

Veríme, že tento projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce, k ochrane majetku a k posilneniu dozoru nad verejným poriadkom.

ministerstvo vnútra.png

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Alhambra  Autobusová stanica


 

Oddychová zóna sídliska Štiavnička

Dňa 29.10.2015 predložila Obec Podbrezová na Slovenskú agentúru životného prostredia žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci Programu obnovy dediny. O dotáciu sme sa uchádzali s projektom „Oddychová zóna sídliska Štiavnička“, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor pre spoločenské vyžitie a stretávanie sa všetkých vekových skupín občanov žijúcich v miestnej časti Štiavnička.

Dňa 04.03.2016 bolo obci Podbrezová doručené Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny 2016. Minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí dotácie na náš projekt vo výške 5.000,-€.

Zmluva o poskytnutí podpory medzi Obcou Podbrezová ako žiadateľom a Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá bola poverená administráciou dotácií,  bola uzatvorená  dňa  13.09.2016.

Na základe získaných finančných prostriedkov a finančnej spoluúčasti obce vo výške 2 711,32 € bol vybudovaný altánok, ktorý realizoval dodávateľ Píla Rosík s.r.o. pod vedením stavbyvedúceho Ing. Martina Štulrajtera a ktorý v týchto dňoch už slúži svojmu účelu.

 

„Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny“.

 

Oddychová zóna sídliska Štiavnička

Oddychová zóna sídliska Štiavnička


 

„Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová“

V rámci ďalšej etapy projektu „Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová“, ktorý bol vypracovaný na základe “Výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality” bola obci poskytnutá dotácia v celkovej výške 4.000 EUR. Cieľom projektu bolo zvýšiť prevenciu kriminality v našej obci. Projekt bol zameraný na inštaláciu kamerového systému, ktorý bude monitorovať priestory multifunkčného ihriska na sídlisku Kolkáreň a priestor pri vstupe do sektoru hostí pred Zelpo Arénou. Uvedený projekt bol schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica - z programu OD60103 – prevencia kriminality – podľa zákona č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 2 zo dňa 15. júna 2015.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.


 

Poďakovanie za poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na podporu výstavby bezbariérového prístupu na most ponad železničnú trať v obci Podbrezová

P O Ď A K O V A N I E

Vážený pán predseda vlády,


      prijmite naše úprimné slová poďakovania za to, že ste našu žiadosť o finančnú podporu výstavby bezbariérového prístupu na most ponad železničnú trať v obci Podbrezová  vybavili kladne a dňa 10. decembra 2013 bolo obci Podbrezová odsúhlasené poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v sume 15.000,- €.


      Vašu pomoc si ceníme o to viac, že poznáme veľmi zložitú ekonomickú situáciu v našom štáte. Obec Podbrezová má svoje špecifické problémy, pretože je situovaná v úzkom údolí rieky Hron. Túto pozíciu jej už pred 173. rokmi predurčila výstavba železiarní a ich ďalšie rekonštrukcie, postupom rokov ich ďalšie rozširovanie  si vyžiadalo výstavbu sídliska nad železničnou traťou.


      Dnes  sídlisko na Kolkárni obýva takmer tisíc dvesto obyvateľov, rodiny s malými deťmi, no  väčšinou starší ľudia, ktorí mali sťažený prístup k lekárom,  do obchodov a do úradov. Výstavbou bezbariérového prístupu na  most sa  aj s Vašou pomocou  život našim občanom a návštevníkom obce uľahčí.


      Aj s ich úprimným poďakovaním Vám, vážený pán premiér, želáme pevné zdravie a veľa úspechov pri Vašom zodpovednom postavení.

 

S úctou

 


         Mgr. Ladislav Kardhordó
                                                                           starosta obce Podbrezová


 

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu

 

  • Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov  mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – v termíne 1.5.2012-30.10.2012 vykonávalo práce 8 uchádzačov o zamestnanie, ktorým ÚPSVR refundoval mzdu vo výške 95 % z celkovej ceny práce (štát 15%, ESF 85%), 5% bolo použitých zo mzdových prostriedkov obce.

 

  • Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

          - v období 1.10.2012-31.03.2013 pre 6 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.4.2012 – 30.9.2012 pre 12 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.10.2011 – 31.3.2012 pre 8 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.4.2011 – 30.9.2011 pre 8 uchádzačov o zamestnanie

 

  • Národný projekt „Absolventská prax“ podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

         - v období 1.3.2012 – 31.8.2012 pre 1 uchádzača o zamestnanie
         - v období 1.9.2012 – 30.11.2012 pre 2 uchádzačov o zamestnanie


 
ÚvodÚvodná stránka