Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Podporené projekty

Monitorovací kamerový systém v obci

Vychádzajúc z potreby skvalitnenia komplexnej ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj obecného majetku, bol v roku 2016 za účelom rozšírenia kamerového systému v obci vypracovaný projekt, zameraný na oblasť situačnej prevencie.

Na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme 15.01.2016 podali žiadosť o dotáciu na uvedený projekt. Žiadosť bola úspešná a projekt bol v roku 2017 podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 4.000,- €. S pomocou takto získaných finančných prostriedkov a za finančnej spoluúčasti obce vo výške 1.000,- € bol projekt zrealizovaný. Dodávateľ Silli Alarm s.r.o. dodal potrebné zariadenie a nainštaloval nový kamerový systém v dvoch lokalitách. Jedna kamera bola umiestnená na stĺp verejného osvetlenia a monitoruje prístup na autobusovú stanicu, druhá kamera sa nachádza na budove „Alhambra“ na sídlisku Štiavnička a sníma priestor oddychovej zóny – altánok a jeho bezprostredné okolie.

Veríme, že tento projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce, k ochrane majetku a k posilneniu dozoru nad verejným poriadkom.

ministerstvo vnútra.png

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Alhambra  Autobusová stanica


 

Oddychová zóna sídliska Štiavnička

Dňa 29.10.2015 predložila Obec Podbrezová na Slovenskú agentúru životného prostredia žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci Programu obnovy dediny. O dotáciu sme sa uchádzali s projektom „Oddychová zóna sídliska Štiavnička“, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor pre spoločenské vyžitie a stretávanie sa všetkých vekových skupín občanov žijúcich v miestnej časti Štiavnička.

Dňa 04.03.2016 bolo obci Podbrezová doručené Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny 2016. Minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí dotácie na náš projekt vo výške 5.000,-€.

Zmluva o poskytnutí podpory medzi Obcou Podbrezová ako žiadateľom a Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá bola poverená administráciou dotácií,  bola uzatvorená  dňa  13.09.2016.

Na základe získaných finančných prostriedkov a finančnej spoluúčasti obce vo výške 2 711,32 € bol vybudovaný altánok, ktorý realizoval dodávateľ Píla Rosík s.r.o. pod vedením stavbyvedúceho Ing. Martina Štulrajtera a ktorý v týchto dňoch už slúži svojmu účelu.

 

„Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny“.

 

Oddychová zóna sídliska Štiavnička

Oddychová zóna sídliska Štiavnička


 

„Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová“

V rámci ďalšej etapy projektu „Monitorovací kamerový systém v obci Podbrezová“, ktorý bol vypracovaný na základe “Výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality” bola obci poskytnutá dotácia v celkovej výške 4.000 EUR. Cieľom projektu bolo zvýšiť prevenciu kriminality v našej obci. Projekt bol zameraný na inštaláciu kamerového systému, ktorý bude monitorovať priestory multifunkčného ihriska na sídlisku Kolkáreň a priestor pri vstupe do sektoru hostí pred Zelpo Arénou. Uvedený projekt bol schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica - z programu OD60103 – prevencia kriminality – podľa zákona č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 2 zo dňa 15. júna 2015.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.


 

Poďakovanie za poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na podporu výstavby bezbariérového prístupu na most ponad železničnú trať v obci Podbrezová

P O Ď A K O V A N I E

Vážený pán predseda vlády,


      prijmite naše úprimné slová poďakovania za to, že ste našu žiadosť o finančnú podporu výstavby bezbariérového prístupu na most ponad železničnú trať v obci Podbrezová  vybavili kladne a dňa 10. decembra 2013 bolo obci Podbrezová odsúhlasené poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v sume 15.000,- €.


      Vašu pomoc si ceníme o to viac, že poznáme veľmi zložitú ekonomickú situáciu v našom štáte. Obec Podbrezová má svoje špecifické problémy, pretože je situovaná v úzkom údolí rieky Hron. Túto pozíciu jej už pred 173. rokmi predurčila výstavba železiarní a ich ďalšie rekonštrukcie, postupom rokov ich ďalšie rozširovanie  si vyžiadalo výstavbu sídliska nad železničnou traťou.


      Dnes  sídlisko na Kolkárni obýva takmer tisíc dvesto obyvateľov, rodiny s malými deťmi, no  väčšinou starší ľudia, ktorí mali sťažený prístup k lekárom,  do obchodov a do úradov. Výstavbou bezbariérového prístupu na  most sa  aj s Vašou pomocou  život našim občanom a návštevníkom obce uľahčí.


      Aj s ich úprimným poďakovaním Vám, vážený pán premiér, želáme pevné zdravie a veľa úspechov pri Vašom zodpovednom postavení.

 

S úctou

 


         Mgr. Ladislav Kardhordó
                                                                           starosta obce Podbrezová


 

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Brezno z finančných prostriedkov štátu a Európskeho sociálneho fondu

 

  • Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov  mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – v termíne 1.5.2012-30.10.2012 vykonávalo práce 8 uchádzačov o zamestnanie, ktorým ÚPSVR refundoval mzdu vo výške 95 % z celkovej ceny práce (štát 15%, ESF 85%), 5% bolo použitých zo mzdových prostriedkov obce.

 

  • Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

          - v období 1.10.2012-31.03.2013 pre 6 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.4.2012 – 30.9.2012 pre 12 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.10.2011 – 31.3.2012 pre 8 uchádzačov o zamestnanie

          - v období 1.4.2011 – 30.9.2011 pre 8 uchádzačov o zamestnanie

 

  • Národný projekt „Absolventská prax“ podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

         - v období 1.3.2012 – 31.8.2012 pre 1 uchádzača o zamestnanie
         - v období 1.9.2012 – 30.11.2012 pre 2 uchádzačov o zamestnanie


 
ÚvodÚvodná stránka