Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Šport

Multifunkčné ihriská

Multifunkčné ihrisko v Podbrezovej


Multifunkčné ihrisko na ul. Šupkovej v Podbrezovej z finančných prostriedkov Nadácie SPP a obce Podbrezová s hodnotou vyše 70 tis. eur bolo dané do užívania  v roku 2007 všetkým občanom našej obce. 

Ihrisko s rozmermi 23x18 m je pokryté umelou trávou s výškou vlasu 20 mm a zásypom kremičitého piesku.Na tejto ploche sú umiestnené mini futbalové bránky s rozmerom 3x2 m,  basketbalové stojany, prenosné volejbalové  stĺpiky vrátane sietí, ktoré je potrebné pred hrou vyzdvihnúť a po hre vrátiť  správcovi ihriska p. Milanovi Budáčovi.

Prevádzková doba ihriska je od 8.00 hod. do 21.30 hod.

Multifunkčné ihrisko v Podbrezovej     Multifunkčné ihrisko v Podbrezovej    Multifunkčné ihrisko v Podbrezovej

V mene všetkých realizátorov projektu Vám želáme, aby nové ihrisko slúžilo všetkým športuchtivým a aktívnym občanom obce a strávili ste na tomto športovisku veľa príjemných chvíľ.
 

Multifunkčné ihrisko na Štiavničke

 

Športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov Podbrezovej, časť Štiavnička, ihrisko je vhodné na aktivity ako je hokej, futbal, basketbal, volejbal, hádzaná, tenis, hokejbal a ďalšie loptové aktivity detí aj dospelých.
Správca ihriska: p. Igor Zubák.
 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na Štiavničke

Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI),poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity – malý futbal, nohejbal, volejbal, florbal, hokej.

Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové aktivity jednotlivcov a kolektívov a pod.).

Športovú, zábavnú, rekreačnú, alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.

Užívateľ je povinný:

  • Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez  výnimky ho dodržiavať.
  • Riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná!
  • Správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce, užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
  • Bezodkladne nahlásiť správcovi MI prípadné škody na zariadení v celom priestore MI.
  • Vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne cez koridory na to určené.
  • V priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok.
  • Bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI.
  • Dodržiavať zásady slušného správania, nepoužívať vulgárne slová a zamedziť neprimeranému hluku!

Multifunkčné ihrisko je vlastníctvom obce Podbrezová.

Vstup na ihrisko je možný v čase od 8.00 hod. do 21.30 hod., v prípade potreby kontaktujte správcu MI: Igor Zubák, Štiavnička 571/64, 976 81  Podbrezová. Tel. č. 0905 805 989


 


 

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska Štiavnička

Futbal

Odkaz na webovú stránku ( otvára sa v novom okne)
Futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová.


 

Kolky

Odkaz na webovú stránku ( otvára sa v novom okne)
Obecnej ligy v kolkoch - Podbrezová

Odkaz na webovú stránku ŽP Šport a.s. Podbrezová ( otvára sa v novom okne) 
Kolkársky oddiel Železiarne Podbrezová


 

Tenis

Tenisvé kurty v PodbrezovejOdkaz na webovú stránku ŽP Šport, a.s. Podbrezová ( otvára sa v novom okne) - Tenis

 


 
ÚvodÚvodná stránka