Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Stavebné konanie

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.
Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

 

Potrebné doklady:

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • List vlastníctva
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a mesta
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Doba vybavenia: 30 - 60 dní
Poplatok:              Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

 

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

 

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

Doba vybavenia: 30-60 dní
Poplatok:              Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

 

Potrebné doklady:

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Doba vybavenia: 30-60 dní
Poplatok:              Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok:             Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby

Doba vybavenia: 30-60 dní
Poplatok:              Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

Doba vybavenia:  30-60 dní
Poplatok:              Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu

 

Ohlásenie jednoduchých stavieb

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.
Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

 

Potrebné doklady:

 • Ohlásenie jednoduchej stavby (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov
 • Pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok:              bez poplatku

PRVÝ KONTAKT:

Obecný úrad Podbrezová

Ján Bystriansky

tel.: 048/6172814
e-mail: jan.bystriansky@podbrezova.sk

Spoločný obecný úrad
Ing. Alena Pohorelská, tel.: 048/6306288, E-mail: pohorelska.sou@brezno.sk
Ing. Zuzana Krišteková, tel. 048/6306282, E-mail: kristekova.sou@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel. 048/6306282, E-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk

 


 


Úvodná stránka