Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI

Dane a poplatky

Záväzná prihláška na príležitostný trh - Lopejský jarmok
 zavazna_prihlaska_na_prilezistostny_trh.pdf (274.8 kB) (274.8 kB)

 
Záväzná prihláška na príležitostný trh - Lopejský jarmok
 zavazna_prihlaska_na_prilezistostny_trh.rtf (89.6 kB) (89.6 kB)

 
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_trhoveho_miesta.pdf (27.4 kB) (27.4 kB)

 
Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva
 Priloha c. 3 VZN o miestnych daniach a poplatku.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Ohlásenie vzniku, zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ohlasenie vzniku,zaniku poplpovinnosti za komunalne odpady a drobne stavebne odpady.pdf (96.3 kB) (96.3 kB)

 
Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 oznamenie.pdf (96 kB) (96 kB)

 
Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Oznamenie_o_prevzati_plnenia_povinnosti.pdf (94.9 kB) (94.9 kB)

 
Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
 oznamenie vzniku, zaniku danovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf (110.1 kB) (110.1 kB)

 
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku_za_ko_a_dso.pdf (266 kB) (266 kB)

 

Stavebné konanie

Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
 Kolaudacny_navrh.pdf (88.6 kB) (88.6 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (86.2 kB) (86.2 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
 ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (53.7 kB) (53.7 kB)

 
Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a) a § 139b ods.1 písm. a) zákona č. 50/76 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov (určené v územnom rozhodnutí)
 ohlasenie_jednoduchej_stavby.pdf (111.1 kB) (111.1 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním
 ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf (86 kB) (86 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie (2).pdf (95.7 kB) (95.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, / stavebný zákon / a ust. § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niekto
 ziadost_o_povol_zmeny_stav_pred_dokon.pdf (82.5 kB) (82.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 ziadost_o_povolenie_stavby_pred_dokoncenim.pdf (91.7 kB) (91.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby spojenú so zmenou stavby podľa § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, /stavebný zákon/ a podľa ust. § 21 a § 22 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vyk
 ziadost_o_zmenu_v_uzivani_stavby.pdf (83.1 kB) (83.1 kB)

 

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín alebo krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 Tlačivo - výrub drevín.pdf (190.2 kB) (190.2 kB)

 

Sociálna pomoc

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 ziadost o poskytnutie jednoraz davky v hmot nudzi.pdf (696.4 kB) (696.4 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi obce
 SKMBT_C20315050607021.pdf (742.8 kB) (742.8 kB)

 
Vyjadrenie školy k žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku na pomoc obyvateľovi obce
 vyjadrenie skoly k ziadosti o jednorazovu davku v hmotnej nudzi.pdf (96 kB) (96 kB)

 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 vyhlasenie_ o_ majetku_ FO_na_ ucely_ platenia_uhrady_ za_ soc._ sluzbu.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

 
Lekársky nález na účely odkázanosti na sociálnu službu
 lekarsky-nalez-na-ucely-posudenia-odkazanosti-na-soc-sluzbu-oprava.pdf (30 kB) (30 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o posúdenie odkázalosti na sociálnu službu_rozpoznáno.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby.pdf (185.7 kB) (185.7 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie stravovania
 ziadost_o_zabezpecenie_stravovania.pdf (269.7 kB) (269.7 kB)

 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov
 Ziadost_o_poskytnutie_informacii.pdf (93.1 kB) (93.1 kB)

 

Určenie/zmena/zrušenie súpisného a orientačného čísla budove

Žiadosť o určenie súpisného/orientačného čísla

 
Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného/orientačného čísla

 
Príloha k žiadosti o určenie/zmenu/zrušenie SČ a OČ

 
Čestné vyhlásenie

 
ÚvodÚvodná stránka