Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Verejný obstarávateľ: Obec Podbrezová

Sídlo: Sládkovičova 76/6, 976 81  Podbrezová

IČO: 00313688

DIČ: 2021169953

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Brezno

Číslo účtu: 2001393001/5600

Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Kardhordó - starosta obce

e-mail: starosta@podbrezova.sk

Telefón: +421 0486171664

Fax: +421 6171664

 

Obec Podbrezová je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaže návrhov, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby.

 


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU OcÚ PODBREZOVÁ ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Zverejnené 25.4.2019 -ap-


 

Výzva na predloženie ponuky Detské ihrisko Štiavnička

Zverejnené 13.8.2018 -ap-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky Rekonštrukcia ohrevu teplej vody v kotolni budovy Domu služieb v Podbrezovej

Zverejnené 13.7.2018 -ap-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: „Oprava miestnych komunikácií v obci Podbrezová“

Zverejnené 20.3.2018 -ap-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: „Grafická úprava, tlač a dodanie mesačníka Podbrezovský spravodajca, grafické návrhy a tlač plagátov a iných propagačných materiálov“

Zverejnené 11.12.2017 -ap-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: Rekonštrukcia vykurovania budovy MŠ na Kolkárni, Podbrezová s vyregulovaním ÚK

Zverejnené 12.9.2017 -ls-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: Výstavba chodníka, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a priľahlých plôch v obci Podbrezová

Zverejnené 6.9.2017 -ap-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: Rekonštrukcia vykurovania budovy MŠ na Kolkárni, Podbrezová s vyregulovaním ÚK - ZRUŠENÉ

Zverejnené 1.8.2017 -ap-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky: Výstavba chodníka, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a priľahlých plôch v obci Podbrezová - ZRUŠENÉ

Zverejnené 11.7.2017 -ap-


 

Výzva na predloženie ponuky - Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a priľahlých plôch v obci Podbrezová - ZRUŠENÉ

Výzva na predloženie ponuky - Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií,  chodníkov a priľahlých plôch v obci Podbrezová
 
ZRUŠENÉ
viac...

Zverejnené 14.6.2017 -ap-


 

Rokovacie konanie so zverejnením - pozvánka

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
V zmysle § 44  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ oznamuje, že  ponuka uchádzača SUNIK s.r.o., Chalupkova 102, P.O.BOX 2, 976 81 Podbrezová na podlimitnú zákazku na predmet obstarávania: „Revitalizáci ...viac...

Zverejnené 25.5.2015 -ls-


 

Výzva na predkladanie ponúk na „Nákup vybavenia pre Zariadenie školského stravovania“

Vyžiadanie súťažných podkladov: lujza.soliarova@podbrezova.sk
048/617 2815
 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že  ponuka uchádzača EUROGASTROP s. r. o., Čergovská 7002/10, 080 01  Prešov na podlimitnú zákazku na predmet obstarávania:„Revitalizácia verejného priestoru obce Podbrezová ...viac...

Zverejnené 27.2.2015 -ls-


 

Výzva na predkladanie ponúk na ZŠ Podbrezová, Kokáreň - Rekonštrukcia časti školského dvora - havarijný stav

Zverejnené 27.2.2015 -ls-


 

Výzva na predkladanie ponúk na ZŠ Podbrezová - Štiavnička - Plynoinštalácia a pripojovací plynovod

Zverejnené 25.2.2015 -ls-


 

Výzva na predkladanie ponúk na Odstránenie bodovej závady na MK a priľahlých chodníkoch a vyriešenie prechodu pre peších na ul. Sládkovičova v Podbrezovej

Zverejnené 25.2.2015 -ls-


 

Prieskum trhu na Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Zverejnené 17.2.2015 -ls-


 

Prieskum trhu na Nákup ochranného výstroja a ochranných pomôcok

Zverejnené 17.2.2015 -ls-


 

Výzva na predkladanie ponúk na Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

Zverejnené 17.2.2015 -ls-


 

VÝZVA na predkladanie ponúk na Spracovanie registratúry Obecného úradu v Podbrezovej v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2206 Z.z.

Zverejnené 31.3.2014 -ls-


 

VÝZVA na predkladanie ponúk na Rekonštrukcia lavice II. etapa - úprava pochôdznej časti mostovky lavice v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2206 Z.z.

OPRAVA VÝZVY zo dňa 31.03.2014: stana 2
 
viac...

Zverejnené 31.3.2014 -ls-


 

Výzva na predkladanie ponúk na Rekonštrukciu lavice III. etapa - prekrytie mosta z trapézových plechov v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

Zverejnené 20.3.2014 -ls-


 

Výzva na predkladanie ponúk na Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.

 
OPRAVA VÝZVY zo dňa 13.03.2014 v bode:
Predmet zákazky
kód CPV: 45233142-6-Práce na oprave ciest  
viac...

Zverejnené 13.3.2014 -ls-


 

V Ý Z V A na predkladanie ponúk na „Nákup kancelárskych potrieb“ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

Zverejnené 28.1.2014 -ls-


 

Výzva na predkladanie ponúk na Nákup potravín pre školskú jedáleň Podbrezová

Zverejnené 4.12.2013 -ls-


 

Výzva na predloženie ponuky - Bezpečnostný projekt IS obce Podbrezová

Zverejnené 18.10.2013 -ip-


 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 102, zákona č. 25/2006, neskorších noviel o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami

Zverejnené 1.10.2013 -ls-


 

Vyhodnotenie prieskumu trhu - poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO

Obec Podbrezová oznamuje výsledok vyhodnotenia prieskumu trhu - poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO. Úspešný uchádzač Viliam Hláčik - HV, Fučíkova 7, 977 01  Brezno


 

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK podľa § 44 zákona č. 25/2006 Z.z.

Informácia o výsledku obstarávania
Predmet obstarávania podľa
§ 4 zadávanie zákaziek
nad 1000 € 
podľa § 9 ods. 9
Počet ponúk
§ 44
Poradie úspešných
uchádzačov

Názov zákazky:
"Nákup kancelárskych potrieb"

6
  1. TSV Papier - Tibor Varga, Adyho 14, Lučenec
  2. KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok
  3. KRPA Slovakia spol. s r.o., Hrabové 299, Bytča
  4. ADDY SLOVAKIA s.r.o., Clementisova 5, 977 01  Brezno
  5. Anvel Lopej, s.r.o., Družby 325, Podbrezová - Lopej 976 98
  6. PAPERA s. r.o., Čerešňová 17, 974 01  Banská Bystrica

 

Názov zákazky: "Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách"

2
  1. Renovia, Oprava a údržba cestných komunikácií, Lieskovská cesta, 960 01  Zvolen
  2. Bitunova spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen
     

 


 
ÚvodÚvodná stránka