Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Podbrezová 2014

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU /
ELECTIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 24. mája 2014 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

 

I N F O R M Á C I A

 o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

   

 

Právo voliť do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú

 • občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
 • občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky.
 • občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014).

 

Voličský preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volieb - najskôr od 24.4.2014, najneskôr však dva dni predo dňom volieb - najneskôr do 22.5.2014  do 15,00 hod.

 

O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať

 • osobne,
 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
 • písomne alebo
 • elektronicky (e-mailom).

V splnomocnení volič uvedie  svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie voličského preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.

 

Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou
„Do vlastných rúk“.

Obec, ktorá voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto voliča zo zoznamu voličov vyčiarkne. 


 
ÚvodÚvodná stránka