Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

VOĽBY PREZIDENTA SR

II. kolo volieb prezidenta SR

II. kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční

dňa 29. 03. 2014 (sobota)

v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

v jednotlivých  volebných okrskoch obce Podbrezová.


 

Vydávanie voličských preukazov

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.


O vydanie voličského preukazu môže požiadať:

 • osobne,
 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
 • písomne alebo
 • elektronicky (e-mailom).


V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Obec vedie evidenciu vydaných voličských preukazov – (každý voličský preukaz disponuje číslom, ktoré je potrebné si zapísať!)

Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne.


Voličské preukazy na Obecnom úrade v Podbrezovej vydáva počas úradných hodín v termíne od   14. 02. 2014 do 13. 03. 2014  do 14.45 hod.  p. Anna Poláková, kanc. č. 11.


 

Informácia o čase a mieste konania volieb

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa koná na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hlasovanie na zastupiteľských úradoch, elektronické hlasovanie) zákon neupravuje.
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky (oprávnený volič).
Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky hlasuje mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu, ak si ho vyžiadal.
Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň voľby do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky, bude po predložení platného slovenského cestovného dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených voličov. Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade.

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia voličovi odoberie a pripojí k zoznamu oprávnených voličov.

Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky, dostane volič od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku opatrenú štátnym znakom Slovenskej republiky a hlasovací lístok.

Po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov označí volič na hlasovacom lístku kandidáta, za ktorého hlasuje. Označenie sa vykoná tak, že volič pri vybranom kandidátovi urobí značku „X" v rámčeku pred priezviskom kandidáta. Po označení kandidáta vloží volič hlasovací lístok do obálky.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru okrsková volebná komisia  hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho upravil hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt alebo má voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacím lístkom. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

 1. BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec
 2. BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
 3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava
 4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky,    Bratislava
 5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava
 6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra
 7. JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 8. KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad
 9. KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava
 10. MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice
 11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava
 12. MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad
 13. OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava - VZDAL SA KANDIDATÚRY
 14. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 15. ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

 
ÚvodÚvodná stránka