Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Zariadenie školského stravovania

Jedálny lístok

listok 121.pdf(29.9 kB)Jedálny lístok od 16.09.2019 do 20.09.2019

OZNAM

Oznamujeme rodičom detí záväzne prihlásených na stravovanie v školskej jedálni, že stravovanie v školskej jedálni začína dňom 03. septembra 2019 (utorok).

Rodičia, ktorí záväzne neprihlásili svoje deti na stravovanie môžu prísť vypísať záväznú prihlášku k vedúcej školskej jedálne v dňoch 2. septembra až 06. septembra 2019 v čase od 08,00 do 10, 00 h do kancelárie vedúcej školskej jedálne.

Systém nahlasovania a odhlasovania detí zo stravovania upravuje Vnútorný poriadok zariadenia školského stravovania platný od 01. septembra 2019, ktorý je zverejnený na webovom sídle obce Podbrezová. Stravníci sa na stravovanie nahlasujú – vyhlasujú u vedúcej ŠJ deň vopred do 13,00 h na telefónnom čísle 0911 110 259.

Výpočet stravného na žiaka od 01.09.2019

počet pracovných dní X výška finančného pásma platná od 01.09.2019 pre I. stupeň ZŠ vo výške 1,21 € ; pre II. stupeň ZŠ vo výške 1,30 € (takzvaná kaucia pri nedodržaní podmienok čerpania dotácie podľa zákona č. 544/2010 Z.z. zákona o dotáciách)  

+       doplatok do stravnej jednotky príslušného stupňa finančného limitu za mesiace 09/2019 + 10/2019

            -        preplatok z minulého školského roku


 

Vnútorný poriadok zariadenia školského stravovania

VNÚTORNÝ PORIADOK ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (automaticky uložené).pdf(498.8 kB)vnútorný poriadok

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie a sú zriadené na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenia školského stravovania sú:

a) Školská jedáleň pri Materskej škole v Podbrezovej, Kolkáreň 34/41, 976 81  Podbrezová
b) Výdajná školská jedáleň na Štiavničke, Štiavnička 203/32, 976 81  Podbrezová
c) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole v Lopeji, Dolná 484/1, 976 98  Lopej.

Vedúca:
Martina Filipová

Kontakt:
E-mail: martina.filipova@podbrezova.sk
Telefónne číslo: 0911 110 259

Školská jedáleň

 1. V školskej jedálni sa pripravujú, vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole a školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje jedlá pre výdajnú školskú jedáleň pri Materskej škole v Lopeji, výdajnú školskú jedáleň na Štiavničke.                                                                                                
 2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu stravovať v školskej jedálni aj iné fyzické osoby.

Výdajná školská kuchyňa

 1. Vo výdajnej školskej jedálni sa vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v Materskej škole v Lopeji, Materskej škole Štiavnička.
 2. Stravníkom vo výdajnej školskej jedálni môžu byť deti a zamestnanci Materskej školy v Lopeji a Materskej školy Štiavnička.

 

Úhrada za stravovanie sa realizuje nasledovne:

Stravníci zo školskej jedálne Kolkáreň, výdajnej školskej jedálne Lopej a výdajnej školskej jedálne Štiavnička uhrádzajú stravné na č. účtu IBAN SK81 5600 0000 0020 0139 4004 alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v mesiaci.

Spôsob úhrady stravného,  výšku stravného, výdaj stravy, spôsob odhlasovania a prihlasovania na stravu, správanie stravníkov v školskej jedálni určuje Vnútorný poriadok zariadení školského stravovania obce Podbrezová zverejnený na informačnej tabuli v každej jedálni a na internetovej stránke obce Podbrezová.

 

Výdaj obedov:

Obedy sa vydávajú v čase:

 • Materské školy: od 11.30 hod. - do 12.00 hod.
 • Základná škola: od 12.30 hod. - do 13.45 hod.

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.
Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa - v tom prípade si rodič môže odobrať obed do obedára v prvý deň ochorenia a to v čase od 12.00 hod. - do 12.30 hod. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom v čase od 11.30 hod. do 12.30 hod., to znamená mimo výdaja MŠ a ZŠ.

Počas výdaja obedov je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Rodič je povinný odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa zo stravy deň vopred, alebo v deň odhlásenia najneskôr 24 h vopred do 13:00 hod a to:
osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo u pani kuchárky,
telefonicky na čísle 0911 110 259, odkazová schránka na čísle 0911 110 259
zapísaním sa do zošita uloženého v MŠ aj v jedálni ZŠ.

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

 • každý žiak má právo stravovať sa,
 • do jedálne vstupuje v čase určenom na obed,
 • žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú,
 • v školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed,
 • žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov,
 • pri stole sa správa kultúrne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu, neničí obrusy, taniere, šálky,
 • ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na upratovanie apo sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc,
 • je zakázané vynášať z jedálne jedlo a riad,
 • po konzumácii jedla si odnesie použitý riad na zberný stolík do zberného okienka,
 • pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru,
 • za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.


 


 
ÚvodÚvodná stránka