Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce PodbrezováHľadať
 
 

Zariadenie školského stravovania

Dôležitý oznam

Oznamujeme stravníkom, že od 1.septembra 2016 je určený jednotný účet na uhrádzanie stravného pre všetky Materské školy aj Základnú školu a to číslo: 

IBAN SK81 5600 0000 0020 0139 4004

Na telefónne číslo školskej jedálne je zriadená odkazová schránka pre prihlasovanie alebo odhlasovanie stravníkov, z tohto dôvodu je možné kedykoľvek zanechať odkaz po zaznení tónu. Odkazy budú akceptované do 6,30 hod, po tejto hodine už nie je možné odhlásiť, resp. prihlásiť stravníka na ten deň.

Telefónne číslo Školskej jedálne:

0911 110 259

Stravné na školský rok 2016/2017 sa nemení, ostáva v 3 finančnom pásme nasledovne:

MŠ – desiata      0,28 €

          obed          0,68 €

          olovrant     0,23 €

I. stupeň               1,01 €

II. Stupeň             1,09 €

Zamestnanci MŠ, ZŠ, cudzí stravníci 1,19 €

- prevádzková réžia pre zamestnancov ZŠ a cudzích stravníkov je 1,11 €/ deň

                                                                 

                                                                           Martina Filipová, vedúca ŠJ


 

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie a sú zriadené na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenia školského stravovania sú:

a) Školská jedáleň pri Materskej škole v Podbrezovej, Kolkáreň 34/41, 976 81  Podbrezová
b) Výdajná školská jedáleň na Štiavničke, Štiavnička 203/32, 976 81  Podbrezová
c) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole v Lopeji, Dolná 484/1, 976 98  Lopej.

Vedúca:
Martina Filipová

Kontakt:
E-mail: martina.filipova@podbrezova.sk
Telefónne číslo: 0911 110 259

Školská jedáleň

 1. V školskej jedálni sa pripravujú, vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole a školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje jedlá pre výdajnú školskú jedáleň pri Materskej škole v Lopeji, výdajnú školskú jedáleň na Štiavničke.                                                                                                
 2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu stravovať v školskej jedálni aj iné fyzické osoby.

Výdajná školská kuchyňa

 1. Vo výdajnej školskej jedálni sa vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v Materskej škole v Lopeji, Materskej škole Štiavnička.
 2. Stravníkom vo výdajnej školskej jedálni môžu byť deti a zamestnanci Materskej školy v Lopeji a Materskej školy Štiavnička.

Príspevok na čiastočnú  úhradu  nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej kuchyni

 1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
 2. Rozpätie nákladov na nákup potravín určujú finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín určených Ministerstvom školstva SR.
 3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín v školských jedálňach a výdajnej školskej kuchyni podľa tretieho finančného pásma na deň je:
 • v materských školách, pre vekovú kategóriu stravníkov od 2 do 6 rokov:
  1,19 €, z toho desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €,
 • v základných školách pre vekovú kategóriu stravníkov od 6 do 11 rokov:  1,01 €,
 •  základných školách pre vekovú kategóriu stravníkov od 11 do 15 rokov: 1,09 €.
 1. Školská jedáleň a výdajná školská kuchyňa poskytuje stravovanie aj zamestnancom škôl a školských zariadení. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení sa určuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 rokov podľa finančných pásiem vo výške 1,19 €.
  Prevádzková réžia pre zamestnancov ZŠ a cudzích stravníkov je 1,11 €/deň.

 

Úhrada za stravovanie sa realizuje nasledovne:

Stravníci zo školskej jedálne Kolkáreň, výdajnej školskej jedálne Lopej a výdajnej školskej jedálne Štiavnička uhrádzajú stravné na č. účtu IBAN SK81 5600 0000 0020 0139 4004 alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v mesiaci.

Spôsob úhrady stravného,  výšku stravného, výdaj stravy, spôsob odhlasovania a prihlasovania na stravu, správanie stravníkov v školskej jedálni určuje Vnútorný poriadok zariadení školského stravovania obce Podbrezová zverejnený na informačnej tabuli v každej jedálni a na internetovej stránke obce Podbrezová.

 

Výdaj obedov:

Obedy sa vydávajú v čase:

 • Materské školy: od 11.30 hod. - do 12.00 hod.
 • Základná škola: od 12.30 hod. - do 13.45 hod.

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.
Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa - v tom prípade si rodič môže odobrať obed do obedára v prvý deň ochorenia a to v čase od 12.00 hod. - do 12.30 hod. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom v čase od 11.30 hod. do 12.30 hod., to znamená mimo výdaja MŠ a ZŠ.

Počas výdaja obedov je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Rodič je povinný odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa zo stravy deň vopred, alebo v deň odhlásenia najneskôr do 6.30 hod a to:
osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo u pani kuchárky,
telefonicky na čísle 0911 110 259, odkazová schránka na čísle 0911 110 259
zapísaním sa do zošita uloženého v MŠ aj v jedálni ZŠ.

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

 • každý žiak má právo stravovať sa,
 • do jedálne vstupuje v čase určenom na obed,
 • žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú,
 • v školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed,
 • žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov,
 • pri stole sa správa kultúrne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu, neničí obrusy, taniere, šálky,
 • ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na upratovanie apo sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc,
 • je zakázané vynášať z jedálne jedlo a riad,
 • po konzumácii jedla si odnesie použitý riad na zberný stolík do zberného okienka,
 • pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru,
 • za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.


 


 
ÚvodÚvodná stránka